17 maja 2017

Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej

Ogłoszenie

Szkolenia dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza serdecznie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych do udziału w dwudniowym szkoleniu dotyczącym wykorzystania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego TROS-KA oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Szkolenia organizowane są w ramach realizacji projektu pozakonkursowego pn. Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem szkoleń jest przygotowanie pracowników poradni do stosowania w pracy diagnostycznej zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego (TROS-KA) oraz zastosowania  standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Tematyka szkoleń będzie obejmowała m.in. takie zagadnienia jak:

 • Stosowanie modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego TROS-KA.
 • Prowadzenie diagnozy funkcjonowania ucznia, jego indywidualnych potrzeb rozwojowych 
  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych z uwzględnieniem założeń diagnozy funkcjonalnej oraz wykorzystania Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).
 • Opracowywanie dokumentacji związanej z prowadzeniem procesu diagnozy, w tym opinii 
  i orzeczeń zawierających wskazania do pracy nauczycieli, specjalistów z dzieckiem.
 • Stosowanie standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 • Prowadzenie procesu postdiagnostycznego po przeprowadzonej diagnozie.

Udział w szkoleniu jak i wszelkie materiały merytoryczne będą bezpłatne.

Uczestnicy szkoleń będą zobowiązani do udziału w działaniach pilotażowych prowadzonych w okresie od października 2017 r. do lutego 2018 r. związanych ze stosowaniem modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA oraz standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych w praktyce.

Stosowanie modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych dotyczy także konieczności przeprowadzenia badań diagnostycznych z wykorzystaniem ww. zestawu narzędzi diagnostycznych do diagnozy minimum 25% uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objętymi badaniami 
w danej poradni. Stosowanie standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych obejmuje działania dotyczące stosowania opisanych standardów w codziennej pracy. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną przekazane na szkoleniu. Po zakończeniu pilotażu uczestnicy zostaną poproszeni o przekazanie Koordynatorom prowadzącym konsultacje wniosków z realizacji działań oraz rekomendacji do zmian w przepisach prawa.

Szkolenia realizowane będą w każdym województwie, w miastach będących siedzibą powiatu w okresie od października do listopada 2017r. Szczegółowe terminy szkoleń oraz miejsca zostaną wskazane najpóźniej we wrześniu 2017 r.

W czasie szkoleń prowadzonych przez koordynatorów Ośrodek Rozwoju Edukacji zapewni dla uczestników szkolenia catering.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie i  przesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego – załącznik nr 1.

Kryteria rekrutacji:

 • aktualne zatrudnienie w poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • kolejność zgłoszeń,
 • maksymalnie 100 osób z danego województwa.

Organizator nie pokrywa kosztów podróży.

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na adres e-mail: projekt_ore@poczta.kuratorium.katowice.pl do dnia 26 maja 2017 r.

Osoba do kontaktu: Pani Małgorzata Talarczyk tel. 32/606-30-41

 

UWAGA WAŻNE!

Warunkiem udziału w szkoleniu jest pobranie, wydrukowanie, wypełnienie, podpisanie i odesłanie najpóźniej do końca lipca 2017 r. oświadczenia uczestnika projektu na adres korespondencyjny ORE – ul. Polna 46a, 00-644 Warszawa z dopiskiem „ZDPP oświadczenie”.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w szkoleniu.

Do pobrania:

 1. Formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 10
 2. Oświadczenie uczestnika projektu – załącznik nr 11