18 września 2023

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży


Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży powstała 9 września 2015 roku na mocy porozumienia pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Gabinetem Ministrów Ukrainy. Podstawą prawną jej działania jest umowa międzyrządowa, która określa główne zadania oraz cele Rady. W skład Rady wchodzi po czterech przedstawicieli Polski i Ukrainy.

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży, uwzględniając szczególną rolę młodego pokolenia w kształtowaniu wzajemnych stosunków międzynarodowych, pragnie zachęcić młodzież i osoby z nią pracujące do podjęcia działań, których konsekwencją będzie wzajemne zbliżanie się i odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

Rada wspiera finansowo (konkurs projektów) i merytorycznie (system szkoleń, konsultacje) realizację pomysłów młodych ludzi – dofinansowuje wymiany młodzieżowe, spotkania młodzieży oraz projekty informacyjno-promocyjne.

W wyniku konkursu wniosków dokonywany jest wybór najlepszych polsko-ukraińskich przedsięwzięć edukacyjnych, którym Rada przyznaje dofinansowanie. Działalność Rady finansowana jest ze środków, pozostających po stronie polskiej w dyspozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz po stronie ukraińskiej w dyspozycji Ministerstwa Młodzieży i Sportu Ukrainy.

W ostatnich latach projekty realizowane są online lub z partnerami ukraińskimi w Polsce, czy też z grupami uchodźców. Termin wnioskowania w roku 2024 zostanie opublikowany pod koniec 2023 roku.

O Radzie – Programy bilateralne (frse.org.pl)