5 października 2022

Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 na zadania z dziedzin: Edukacja, Mieszkalnictwo, Innowacyjne projekty integracyjne w 2023 r.

W ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 przyjętego uchwałą Nr 190/2020 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczyna procedurę związaną ze składaniem wniosków na realizację zadań w 2023 roku.


Zgodnie z opracowaną przez MSWiA „Informacją o sposobie postępowania przy udzielaniu dotacji ze środków Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 na zadania z dziedzin: Edukacja, Mieszkalnictwo, Innowacyjne projekty integracyjne w 2023 r.”, termin składania wniosków do wojewodów został ustalony na dzień 15 listopada 2022 r. (data wpływu wniosku do urzędu).

Tekst „Informacji o sposobie postępowania przy udzielaniu dotacji ze środków Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 na zadania z dziedzin: Edukacja, Mieszkalnictwo, Innowacyjne projekty integracyjne w 2023 r.”, a także wzór wniosku i kosztorysu oraz sprawozdania z realizacji zadania i sprawozdania finansowego dostępne są pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/informacja-o-naborze-na-2023-r—program-integracji-edukacja-mieszkalnictwo-innowacyjne-projekty.

Celem Programu jest zwiększenie poziomu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce. Program kładzie szczególny nacisk na szeroko rozumianą edukację, a czynnikiem wspomagającym jest poprawa warunków mieszkaniowych rodzin znajdujących się w najtrudniejszych warunkach lokalowych. Nową (w porównaniu do poprzednich edycji Programu) dziedziną wsparcia są Innowacyjne projekty integracyjne, obejmujące zadania wykraczające poza dziedzinę edukacji i mieszkalnictwa, a służące osiągnięciu celu Programu.

O dofinansowanie zadań w ramach Programu mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki im podległe (ośrodki pomocy społecznej, szkoły, domy kultury etc.), organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, spółdzielnie socjalne, uczelnie, samorządy gospodarcze, instytucje: kształcenia, badawcze, rynku pracy, zajmujące się poszukiwaniem i upamiętnieniem ofiar totalitaryzmów i inne podmioty działające na rzecz integracji społecznej. Program integracji jest finansowany z rezerwy celowej Pomoc dla społeczności romskiej oraz z części 30 budżetu Państwa.

Załącznik – Wytyczne ramowe na 2023 rok.