29 sierpnia 2022

Realizacja zajęć rewalidacyjnych przez nauczycieli pedagogów specjalnych

Zajęcia rewalidacyjne organizowane są jedynie dla uczniów z niepełnosprawnościami
i nie są zajęciami organizowanymi w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Praktyka polegająca na powierzeniu pedagogom specjalnym realizacji, jedynie zajęć rewalidacyjnych jest nieprawidłowa i niezgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U. poz. 1610), a także koliduje z ratio legis przepisów wprowadzających standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów.

Pedagog specjalny realizuje przede wszystkim zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej – dzieciom, uczniom, rodzicom i nauczycielom, w tym:

 1. współpracuje z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:

 • rekomendowaniu dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz dostępności, o której mowa w ustawie z dnia
  19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.),

 • prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu –  określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych
  lub trudności w funkcjonowaniu uczniów – w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

 • rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,

 • określaniu niezbędnych do nauki warunków – sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne; odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;

 1. współpracuje z zespołem nauczycieli i specjalistów, pracujących z uczniami objętymi kształceniem specjalnym w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 2. wspiera nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

 • rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności
  w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia, i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki,

 • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,

 • dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych,
  i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,

 • doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów;

 1. udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów
  i nauczycielom;

 2. współpracuje, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;

 3. przedstawia radzie pedagogicznej propozycje w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie zapewnienia uczniom odpowiedniego do potrzeb wsparcia.

Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych przez pedagogów specjalnych jest jednym z zadań,
a nie podstawowym zajęciem pedagoga specjalnego, bowiem zapewnienie zajęć rewalidacyjnych jest elementem realizacji kształcenia specjalnego, którego finansowanie zapewnione jest w ramach dodatkowych, zwiększonych wag określonych w algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Zajęcia te prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności ucznia, w tym dodatkowo zatrudnieni nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej
(tzw. nauczyciele wspomagający) – nauczyciele przedmiotu.

Zapewnienie dodatkowych środków w części oświatowej subwencji ogólnej na realizację standardów zatrudnienia nauczycieli specjalistów, w tym nowo utworzonego stanowiska pedagoga specjalnego ma na celu – poprawę dostępności pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dostosowanie procesu kształcenia; w szczególności dla uczniów, którzy nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia, a potrzeba wsparcia została rozpoznana
na terenie przedszkola lub szkoły.  

Pedagodzy specjalni mogą prowadzić zajęcia rewalidacyjne z uczniami w ramach tygodniowego wymiaru godzin zajęć jedynie w przypadku, gdy:

Wprowadzenie standardów zatrudniania nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych oraz zespołach tych przedszkoli, i szkół ma na celu – zwiększenie dostępności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i uczniów oraz podniesienie jakości dostosowania procesu kształcenia do potrzeb rozwojowych,
i edukacyjnych uczniów. Zadania w zakresie wspierania uczniów realizują zarówno nauczyciele przedmiotu, jak i nauczyciele specjaliści, w tym pedagodzy specjalni. 

Podstawa prawna


Źródło:

Ministerstwo Edukacji i Nauki