29 marca 2019

Śląski Kongres Zawodowy

26 marca 2019 r. odbył się w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach Śląski Kongres Zawodowy zorganizowany przez Wojewodę Śląskiego i Śląską Kurator Oświaty we współpracy z Ministrem Edukacji Narodowej. Wydarzenie adresowane było przede wszystkim do pracodawców, którzy licznie pojawili się na kongresie, ale również do organów prowadzących szkoły, dyrektorów szkół kształcących w zawodach, nauczycieli, doradców zawodowych i poradni psychologiczno-pedagogicznych.


Celem kongresu było m.in.: przedstawienie zmian w szkolnictwie branżowym, zapotrzebowanie na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, prezentacja potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe w regionie, a także podpisanie umów pracodawców ze szkołami i wyróżnienie pracodawców za współpracę i promocję kształcenia zawodowego.

Zgromadzonych na sali ponad trzysta osób, parlamentarzystów, przedstawicieli pracodawców, jednostek samorządu terytorialnego i dyrektorów szkół powitał Wojewoda Śląski, Jarosław Wieczorek. Następnie głos zabrała Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Pani Marzena Machałek, która przedstawiła idee i cele wprowadzanych zmian w kształceniu zawodowym, a szczegóły wprowadzanych zamian przybliżyła Śląska Kurator Oświaty, Urszula Bauer. Następnie, Zbigniew Martyniak, koordynator ds. kształcenia zawodowego w Kuratorium Oświaty, przedstawił potencjał szkół kształcących w zawodach w województwie śląskim, a zastępca dyrektora Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w MEN, Piotr Bartosiak – metodologię opracowywania prognozy i prognozę zapotrzebowania na kształcenie w poszczególnych zawodach dla województwa śląskiego na 2020 rok. Podczas kongresu Pani Minister wręczyła wyróżnienia 14 pracodawcom, którzy podjęli współpracę ze szkołami województwa śląskiego w zakresie promocji i wspierania kształcenia zawodowego. Co ciekawe, siedziby niektórych z nich nie znajdują się na terenie województwa śląskiego co nie stanowiło jednak bariery w podjęciu aktywnej współpracy.

Istotnym punktem programu było podpisanie umów o współpracy pomiędzy pracodawcami a szkołami. Dwie umowy o współpracy podpisał Marcin Kwietniak – Dyrektor Biura Sprzedaży i Rozwoju Produktu Firmy LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o.: pierwszą z Dyrektorem Technikum nr 4 w Bytomiu, Beatą Kołodziejczyk, drugą z Prezesem Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. W obydwu przypadkach współpraca obejmuje patronat nad kierunkiem nauczania w zawodzie technik awionik. Kolejne porozumienie podpisali: Paweł Wróbel, dyrektor oddziału w Katowicach firmy Astor Sp. z o.o., z Dyrektorem Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących z Bielska-Białej, Januszem Berkiem, a współpraca będzie obejmowała patronat nad kierunkiem nauczania w zawodzie technik automatyk.

Po zakończeniu części ogólnej, uczestnicy kongresu wzięli udział w 3 panelach dyskusyjnych – Panel I: „Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb krajowego, regionalnego i lokalnego rynku pracy”;

Panel II: „Współpraca z pracodawcami w planowaniu, realizacji i ocenie efektów kształcenia zawodowego”

Panel III: „Uczeń w centrum zmian w kształceniu zawodowym – od wyboru zawodu do sukcesu na rynku pracy”- podczas których dzielono się m.in. pomysłami jak jeszcze lepiej usprawnić kształcenie zawodowe.

Wszyscy uczestnicy mieli również okazję zwiedzić stoiska szkół zawodowych, które prezentowały swoją ofertę podczas trwania kongresu, a pani Minister odwiedziła również Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe, gdzie spotkała się z dyrekcją, nauczycielami i uczniami szkoły. Wizyta była okazją do zapoznania się z tradycją i osiągnięciami szkoły.

Po spotkaniu w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych Pani Wiceminister Marzena Machałek udała się do Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, gdzie spotkała się z przedstawicielami śląskiego środowiska rzemieślniczego. Celem spotkania było podjęcie dyskusji na temat wdrażania zmian, podjętych w ustawach prawo oświatowe oraz o systemie oświaty. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej, Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Częstochowie oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach podpisały również porozumienie w sprawie współpracy na rzecz poprawy stanu kształcenia zawodowego, w szczególności realizacji praktycznej nauki zawodu.