18 listopada 2022

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych

W Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych 125 zasłużonym pracownikom oświaty województwa śląskiego. Aktu dekoracji dokonał Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz oraz  Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer.

Srebrnym Krzyżem Zasługi zostały odznaczone 2 osoby, Brązowym Krzyżem Zasługi
– 3 osoby. Medalami za Długoletnią Służbę uhonorowano 68 osób, a Medalami Komisji Edukacji Narodowej – 52 osoby zasłużone dla edukacji.

„Odznaczenia i medale  są dziś wręczane nauczycielom, pracownikom zasłużonym
dla oświaty wyróżniającym się w swoim środowisku zawodowym niezwykłą działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, inicjującym i podejmującym nowatorskie formy
i metody pracy edukacyjnej, osobom, których działalność wydatnie przyczynia się do rozwoju oświaty” podkreśliła Śląska Kurator Oświaty.

Krzyż Zasługi to odznaczenie ustanowione w 1923 roku. Nadawane jest przez Prezydenta
RP osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli, spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Medal za Długoletnią Służbę nadawany jest Prezydenta RP za wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Odznaczenie to ma rodowód z okresu II Rzeczypospolitej i zostało przywrócone do systemu odznaczeń państwowych w Polsce w 2007 roku.

Medal Komisji Edukacji Narodowej nadawany jest przez ministra właściwego ds. oświaty za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli.