7 października 2021

Wytyczne Ministerstwa Infrastruktury w sprawie zasad bezpiecznego korzystania z pojazdów w trakcie epidemii SARS – CoV-2.

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało wytyczne dotyczące zasad korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego  w trakcie epidemii SARS-CoV-2.Zadaniem całego systemu oświaty jest m.in. zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w przedszkolu i uczniom w szkole i  placówkach oświatowych oraz upowszechnienie wśród uczniów wiedzy o  bezpieczeństwie, ochronie zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowaniu właściwych postaw wobec zagrożeń oraz sytuacji nadzwyczajnych na każdym etapie edukacyjnym.

Uczniowie realizują treści nauczania z zakresu wychowania komunikacyjnego zgodnie z celami kształcenia i treściami nauczania ustalonymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Treści te są dostosowane do  wieku i etapu rozwoju ucznia. Wychowanie komunikacyjne ma na celu przygotowanie dzieci i młodzieży do bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku obowiązkowo zapewnianego przez gminy bezpłatnego dowozu i opieki niepełnosprawnym dzieciom i  młodzieży oraz uczniom, który nie jest formą publicznego transportu zbiorowego, należy uwzględnić regulacje przewidziane w przepisach § 25 ust. 4 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz.861 ze zm.), z których wynika, że nakaz zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa nie dotyczy osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,

  1. trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa,
  2. zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia.*

Prosimy zapoznać się z wytycznym Ministerstwa Infrastruktury.

 

Załącznik:


Wytyczne Ministerstwa Infrastruktury w sprawie zasad bezpiecznego korzystania z pojazdów

 

*opracowano na podstawie pisma MEiN nr  DWEW-WWPB.493.376.2021.ARB z 1 października 2021 r.