5 sierpnia 2022

Zasady przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

Zasady przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

Każdy uczeń do ukończenia 18. roku życia podlega obowiązkowi nauki. Oznacza to, że ma zapewnione miejsce w publicznej szkole ponadpodstawowej.

Sieć szkół

Rada każdego powiatu ustala sieć publicznych szkół ponadpodstawowych, aby umożliwić realizację obowiązku nauki. O typach i liczbie szkół ponadpodstawowych, liczbie oddziałów w tych szkołach i liczbie miejsc w oddziałach decyduje organ prowadzący szkołę, który zatwierdza arkusz organizacji. Ten sam organ prowadzący może również w trakcie trwającego postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego zwiększyć liczbę oddziałów i miejsc planowanych na kolejny rok szkolny w danej szkole ponadpodstawowej.

Przyjęte rozwiązania systemowe uwzględniają zasadę powszechnej dostępności publicznych szkół i placówek, która stanowi podstawę do ubiegania się o przyjęcie do wybranej szkoły albo placówki na równych, przejrzystych i możliwych do spełnienia warunkach, lecz bez gwarancji, że osoba zainteresowana zostanie przyjęta do wybranej jednostki.

Zgodnie z art. 130 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe młodzież  przyjmuje się do publicznych szkół ponadpodstawowych po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego. Wskazane w ustawie kryteria są możliwe do spełnienia przez każdego ucznia publicznej szkoły podstawowej.

Zasady rekrutacji uzupełniającej

Rekrutacja uzupełniająca jest prowadzona w taki sam sposób jak postępowanie rekrutacyjne. Maksymalna liczba punktów, którą kandydat do szkoły może uzyskać w postępowaniu rekrutacyjnym, wynosi 200 punktów (100 pkt. punktów za oceny i osiągnięcia wymienione na świadectwie, 100 pkt. punktów za  wyniki z egzaminu ósmoklasisty).

Szkoła nie może przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego ustalić minimalnej liczby punktów, która uprawnia do przyjęcia. Ustalenie takiego progu jest sprzeczne z przepisami prawa oświatowego. Minimalna liczba punktów uprawniających do przyjęcia do danej szkoły jest równa liczbie punktów, które otrzymał kandydat przyjęty na ostatnie wolne miejsce (z najniższą liczbą punktów).

Wynik postępowania rekrutacyjnego może być zweryfikowany w trybie postępowania odwoławczego.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 postępowanie odwoławcze jest przeprowadzane w trybie ustawowym (Art. 158 ust. 6-9 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.); § 11bab ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.), w którym:

  • rodzice kandydata w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji występują do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia do szkoły,
  • komisja rekrutacyjna ma obowiązek, także w terminie 3 dni od dnia złożenia ww. wniosku przez rodziców kandydata, sporządzić uzasadnienie, od którego można odwołać się do dyrektora szkoły (także w terminie 3 dni).

Na ostatnim etapie postępowania odwoławczego od rozstrzygnięcia dyrektora szkoły przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Te rozwiązania chronią interesy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły, zapewniając im transparentne i weryfikowalne (również w postępowaniu odwoławczym przed sądem – art. 158 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe) warunki konkurowania o przyjęcie do szkoły.

Każdy absolwent, który nie dostał się do szkoły ponadpodstawowej w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym może ubiegać się o przyjęcie do dowolnej szkoły ponadpodstawowej, w której są wolne miejsca.

Obowiązek zapewnienia miejsca realizacji obowiązku nauki przez powiat dotyczy:

  • – absolwenta szkoły podstawowej, któremu nie udało się zrekrutować do żadnej szkoły ponadpodstawowej,
  • – innego ucznia – mieszkańca powiatu, który ubiega się o przyjęcie do dowolnej klasy w szkole ponadpodstawowej na przykład po powrocie z zagranicy lub z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania w kraju.

Art. 11 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe wskazuje, że zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, jest zadaniem oświatowym gmin, powiatów, samorządów województwa. Na tle statusu i kompetencji samorządów terytorialnych, opisanych także w przepisach ustrojowych, oznacza to, że samorząd wykonuje te zadania w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Źródło: strona internetowa MEiN