1 września 2021

Zasady składania wniosków w ramach Rządowego Programu Aktywna tablica – edycja 2021


Harmonogram Rządowego Programu Aktywna tablica – edycja 2021
1. szkoły wnioskują o udział w Programie do organów prowadzących
do 3 września br. (piątek);
2. organy prowadzące składają wnioski do Śląskiego Kuratora Oświaty
do 14 września br. (wtorek);
3. kwalifikacja wniosków – do 28 września br. (wtorek);
4. przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych
do 31 października br;
5. Organ prowadzący weryfikuje wnioski szkół pod względem prawidłowości i kompletności danych zawartych we wnioskach.

Do wniosku organu prowadzącego należy dołączyć następujące załączniki:

1. oryginały lub kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem wniosków dyrektorów szkół o udział w Programie) wniosków dyrektorów szkół o udział w Programie;
2. zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych wraz z wysokością wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego oraz deklarowanego wkładu własnego – załącznik nr 1 do wniosku;
3. oświadczenie dotyczące wysokości wkładu własnego w odniesieniu do poszczególnych szkół wnioskujących o udział w Programie – załącznik nr 2 do wniosku;
4. oświadczenie o zobowiązaniu się organu prowadzącego do zapewnienia przez szkoły wnioskujące o udział w Programie realizacji działań, o których mowa w § 6 – załącznik nr 3 do wniosku.
5. Kompletne wnioski, podpisane przez upoważnione osoby, będzie można składać:
osobiście w godz. 7.30 – 15.30 w siedzibie Kuratorium Oświaty w Katowicach, ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice z dopiskiem na kopercie: „Aktywna tablica” – edycja 2021,
korespondencyjnie – przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Katowicach, ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice z dopiskiem na kopercie: „Aktywna tablica” – edycja 2021.

Decyduje data wpływu do Kuratorium Oświaty w Katowicach.

WZORY WNIOSKÓW – dyrektor, organ prowadzący – strona MEiN – przy wypełnianiu wniosków proszę zwrócić szczególną uwagę na komentarze zawarte w części komórek oraz listy rozwijalnekliknij aby pobrać

załącznik nr 1 (zestawienie szkół wnioskujących) kliknij aby pobrać

załącznik nr 2 (oświadczenie dotyczące wkładu własnego)kliknij aby pobrać

załącznik nr 3 (oświadczenie dot. § 6.) – kliknij aby pobrać

Wersję elektroniczną – edytowalny plik *.xlsx oraz skany.pdf podpisanych dokumentów proszę przesłać na adres: aktywnatablica@kuratorium.katowice.pl – a w e- mail w „temacie” wpisać nazwę organu prowadzącego – AT – EDYCJA 2021.

Wzory wniosków dla dyrektorów szkół oraz organów prowadzących:

  1. Wniosek A dyrektora szkoły o udział w Programiedotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia (szkoły podstawowe i szkoły za granicą, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019; szkoły ponadpodstawowe i  szkoły za granicą);
  2. Wniosek B1 dyrektora szkoły o udział w Programiedotyczy szkół wnioskujących tylko o  laptopy i zestawy dla nauczyciela wymienionych § 2 ust. 6 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia);
  3. Wniosek B2 dyrektora szkoły o udział w Programie dotyczy szkół wnioskujących tylko o  pomoce dydaktyczne wymienionych § 2 ust. 6 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia);
  4. Wniosek C dyrektora szkoły o udział w Programie dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 5 i 7 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie niewidomi; specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących);
  5. Wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego wraz z załącznikami nr 1, 2 i 3.

Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowelizacja-programu-aktywna-tablica

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktywna-tablica