25 stycznia 2023

Oferta pracy

PrzedmiotPsychologia
Termin składania dokumentów2023-02-06
Wymiar zatrudnieniaZastępstwo
Liczba godzin20
Opis

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jastrzębiu-Zdroju zatrudni na zastępstwo psychologa z przygotowaniem pedagogicznym. Zatrudnienie w pełnym wymiarze tj. 20/20 od 13.02.2023 r. do 31.08.2023 r.
2. Dokumenty należy przesyłać na adres: ul. Wrocławska 12, 44-335 Jastrzębie-Zdrój lub e-mail: poczta@ppp.jastrzebie.pl.
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wrocławska 12, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy realizuje Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrzębiu-Zdroju.
4. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wrocławska 12, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.
5. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
8. Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 13.02.2023 r.
9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
10. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
11. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
12. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrzębiu-Zdroju.
13. Osoba, która przedstawiła Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dokumenty rekrutacyjne na podstawie ogłoszenia o przeprowadzanym naborze upublicznionym na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach, wyraża jednocześnie w pełni dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w tych dokumentach, niezależnie od tego, w jakiej formie zostały one przesłane.

Typ szkołyInne
Nazwa szkołyPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
MiastoJastrzębie-Zdrój
Kod pocztowy44-335
Adresul. Wrocławska 12
PowiatJastrzębie-Zdrój
Gminagmina miejska Jastrzębie-Zdrój
Telefon324717878
E-mailpoczta@ppp.jastrzebie.pl