19 stycznia 2018

Nowoczesne kadry dla polskiej gospodarki – o kształceniu zawodowym na seminarium branżowym z udziałem Wiceminister Marzeny Machałek

W woj. śląskim blisko 6000 uczniów rozpoczęło w tym roku szkolnym naukę w branżowych szkołach I stopnia, natomiast w technikach – blisko 16 000. W trzyletnich szkołach branżowych większość to młodociani pracownicy odbywający praktyczną naukę zawodu u pracodawców. Najwięcej uczniów wybrało naukę w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Popularny był również kucharz, fryzjer.


Uczniowie z naszego województwa odnoszą co roku dużo sukcesów w ogólnopolskich olimpiadach i turniejach zawodowych, zdobywając zaszczytne tytuły laureatów i finalistów. Ich wiedza, umiejętności są imponujące. Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, Umiejętności Rolniczych, Innowacji Technicznych, Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Wiedzy Górniczej o „Złotą Lampkę”, „Złota Kielnia” to tylko niektóre z olimpiad i turniejów, w których uczniowie z woj. śląskiego sięgają po najwyższe laury.
Jak podnieść jakość kształcenia zawodowego? Jakie zmiany wprowadzić w praktycznej nauce zawodu? Jakie mechanizmy opracować, aby oferta szkół była na bieżąco dostosowywana do aktualnych potrzeb rynku pracy?
O tych i innych problemach wspólnie od października 2017 r. dyskutują pracodawcy, nauczyciele, egzaminatorzy, rzemieślnicy na organizowanych z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej seminariach branżowych skierowanych przede wszystkim do pracodawców. Seminaria są okazją do konsultacji zmian w kształceniu zawodowym, które MEN planuje wprowadzać w ścisłej współpracy ze środowiskiem pracodawców.
16 i 17 stycznia 2018 r. w Katowicach spotkali się przedstawiciele branży górniczo-wiertniczej i hutniczo-odlewniczej. O niezwykle ważnej roli pracodawców w kształceniu zawodowym mówiła Wiceminister Marzena Machałek, podkreślając, że szkolnictwo zawodowe wymaga gruntownych zmian we współpracy z pracodawcami tak, aby spełniało ono zarówno oczekiwania pracodawców poszukujących wykwalifikowanych pracowników, jak i uczniów pragnących zdobywać dobry zawód. Podniesienie rangi szkolnictwa zawodowego to ważne zadanie postawione przed wszystkimi odpowiedzialnymi za jakość kształcenia zawodowego.
Przedsiębiorcy mieli również okazję wysłuchać wystąpień przedstawicieli innych ministerstw na tematy związane z górnictwem i hutnictwem. Z zainteresowaniem wysłuchali również prelekcji na temat systemu zdobywania potwierdzania kwalifikacji.
W czasie warsztatów pracodawcy, dyrektorzy szkół branżowych, techników, egzaminatorzy przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Państwowego Instytutu Geologicznego podjęli szeroko zakrojoną dyskusję, poruszając zagadnienia związane z m. in. możliwościami wprowadzenia kształcenia w nowych zawodach, wprowadzenia specjalizacji w ramach konkretnego zawodu, zastosowaniem mechanizmów współpracy pracodawców ze szkołami, zawierania porozumień pracodawca-organ prowadzący szkoły kształcące w zawodach, programami stypendialnymi dla uczniów kształcących się w zawodzie.
W seminarium w Katowicach uczestniczył również Wicewojewoda Śląski Mariusz Trepka oraz Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer.