16 września 2019

Podejmowanie tzw. uchwał deklaratoryjnych w 2019 r.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.) w roku 2019 kończy się okres wprowadzania zmian strukturalnych w tych typach szkół, w których realizuje się obowiązek szkolny, a kontynuowane są zmiany w szkolnictwie ponadgimnazjalnym/ ponadpodstawowym.

Z dniem 31 sierpnia 2019 r. działalność zakończą gimnazja[1], a w dniu 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie licea ogólnokształcące i czteroletnie technika staną się odpowiednio czteroletnimi liceami ogólnokształcącym lub pięcioletnimi technikami (z tym, że zespoły szkół, w skład których wchodzą jedynie dotychczasowe gimnazjum i dotychczasowe liceum ogólnokształcące albo dotychczasowe technikum, staną się z dniem 1 września 2019 r. odpowiednio czteroletnim liceum ogólnokształcącym lub pięcioletnim technikum).

Zgodnie z ww. ustawą, konsekwencją opisanych zmian organizacyjno-strukturalnych jest podjęcie tzw. uchwał deklaratoryjnych. Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego powinny do 30 listopada 2019 r. podjąć następujące uchwały w sprawie stwierdzenia:

  1. na podstawie art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, zakończenia działalności gimnazjum (dotyczy gimnazjów, które nie zostały przekształcone w szkoły innego typu lub włączone do szkół innych typów albo które nie funkcjonowały w dwuelementowych zespołach szkół). Uchwała dotycząca zakończenia działalności gimnazjum dla dorosłych będzie podjęta na podstawie art. 180 ust. 2 ww. ustawy;[2] (przykładowa uchwała – załącznik nr 1)
  2. na podstawie art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego w czteroletnie liceum ogólnokształcące, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, ze zm.). Uchwała dotycząca przekształcenia liceum dla dorosłych będzie podjęta na podstawie art. 184 ust. 2 ww. ustawy;[3] (przykładowa uchwała – załącznik nr 2)
  3. na podstawie art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, przekształcenia dotychczasowego czteroletniego technikum w pięcioletnie technikum, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;[4]
  4. na podstawie art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, przekształcenia zespołu publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowe gimnazjum i dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące, w czteroletnie liceum ogólnokształcące, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;[5] (przykładowa uchwała – załącznik nr 3)
  5. na podstawie art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, przekształcenia zespołu publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowe gimnazjum i dotychczasowe czteroletnie technikum, w pięcioletnie technikum, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.[6]

[1] Z wyjątkiem gimnazjum dla dorosłych, w którym kształcenie w klasie I rozpoczęło się w lutym 2017 r. Gimnazjum to zakończy działalności w lutym 2020 r.

[2] W przypadku gimnazjum dla dorosłych, w którym kształcenie w klasie I rozpoczęło się w lutym 2017 r., zakończenie jego działalności, w drodze uchwały, stwierdza się do dnia 30 kwietnia 2020 r.

[3] Uchwała podjęta na podstawie art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe stanowi akt założycielski czteroletniego liceum ogólnokształcącego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe; a uchwała podjęta na podstawie art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe stanowi akt założycielski czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

[4] Uchwała podjęta na podstawie art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe stanowi akt założycielski pięcioletniego technikum w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

[5] Uchwała podjęta na podstawie art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe stanowi akt założycielski czteroletniego liceum ogólnokształcącego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -– Prawo oświatowe.

[6] Uchwała podjęta na podstawie art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe stanowi akt założycielski pięcioletniego technikum w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -– Prawo oświatowe.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej

http://reformaedukacji.men.gov.pl/

Załączniki