16 grudnia 2021

Stypendia ministra właściwego do spraw oświaty za rok szkolny 2020/2021

Śląski Kurator Oświaty ma przyjemność poinformować, że 66 uczniów i absolwentów z naszego województwa uzyskało stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2020/2021.


Zgodnie z art. 90 i ust. 1 ustawy o systemie oświaty stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być przyznane uczniowi szkoły publicznej i niepublicznej dla młodzieży, publicznej i niepublicznej branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej, uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

  • laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
  • laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
  • uczniowi szkoły ponadpodstawowej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;
  • uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;
  • uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Lista szkół, których uczniowie otrzymali stypendia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2020/2021 w załączeniu.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Załączniki:

1.Lista szkół, których uczniowie otrzymali stypendia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania