10 lipca 2018

Przyjmowanie uczniów do klasy I publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019

Dzieci, które mieszkają w obwodzie danej szkoły podstawowej, mają prawo nauki w tej szkole nawet, jeśli do klasy I zgłosi się tylko jeden kandydat. Dyrektor szkoły nie może odmówić przyjęcia do klasy I dziecka zamieszkałego w obwodzie tej szkoły. Do I klasy dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców.


Informacja dla rodziców

Dzieci, które mieszkają w obwodzie danej szkoły podstawowej, mają prawo nauki w tej szkole nawet, jeśli do klasy I zgłosi się tylko jeden kandydat. Dyrektor szkoły nie może odmówić przyjęcia do klasy I dziecka zamieszkałego w obwodzie tej szkoły. Do I klasy dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców.

Przepisy prawa nie określają minimalnej liczby uczniów w klasie, co oznacza, że organ prowadzący publiczną szkołę podstawową jest zobowiązany otworzyć klasę w przypadku, gdy do szkoły zgłosi się co najmniej 1 uczeń zamieszkały w obwodzie tej szkoły.

Odmowa przyjęcia do klasy I publicznej szkoły podstawowej dziecka zamieszkałego w obwodzie danej szkoły stanowi rażące naruszenie przepisów art. 130 ust. 5 i art. 133 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Wyłącznie w przypadku szkół podstawowych powstałych z przekształcenia z gimnazjum pierwsze postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na rok szkolny 2019/2020, przy czym organ prowadzący publiczną szkołę podstawową w uchwale rady gminy dostosowującej sieć szkół podstawowych do nowego ustroju szkolnego mógł wskazać wcześniejszy rok szkolny, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasie I ośmioletniej szkoły podstawowej.

W przypadku pytań, wątpliwości czy też odmowy przyjęcia dziecka zamieszkałego w obwodzie do klasy I z powodu, np. zbyt małej liczby chętnych, prosimy o kontakt z właściwą Delegaturą/Wydziałem.

Urszula Bauer
Śląski Kurator Oświaty

Katowice, 30 maja 2018 r.