17 marca 2022

Uwaga! Zmiany w regulacjach prawnych dotyczących rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 – dotyczy złożenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

Na podstawie § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2022 r. poz. 421) wprowadza się zmiany w opublikowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty 27 stycznia br. Terminach  przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminach składania dokumentów do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa śląskiego na rok szkolny 2022/2023:

  1. W wierszu 16 Załącznika nr 1

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, na rok szkolny 2022/2023

oraz

  1. W wierszu 9 Załącznika nr 2 Tabela 1

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klasy I publicznych branżowych szkół II stopnia oraz na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2022/2023, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września 2022 r.

poprzez dodanie:

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację tę składa się w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie do 25 lipca 2022 r. w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 12 sierpnia 2022 r. w postępowaniu uzupełniającym. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2022 r. Niezłożenie w tym terminie, odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego uczeń został przyjęty.

Załączniki

Załącznik nr 1 ze zm
Załącznik nr 1 ze zm
Data: 2022-03-17, rozmiar: 28 KB
Załącznik nr 2 ze zm
Załącznik nr 2 ze zm
Data: 2022-03-17, rozmiar: 33 KB
Zmiany Terminy rekrutacji 2022_2023
Zmiany Terminy rekrutacji 2022_2023
Data: 2022-03-17, rozmiar: 42 KB