18 listopada 2021

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym – informacja dla ośrodków szkolenia kierowców w sprawie spełnienia warunków, o których mowa w art.31a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2021r. poz.1212)

Z dniem 4 listopada 2021 r. (z mocą od 1 września 2021 r.) wszedł z życie art. 33 ustawy z dnia
14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz.1997) w brzmieniu:

Przedsiębiorcę posiadającego w dniu 31sierpnia 2021 r. poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C i D, o którym mowa w art.31ust.1 ustawy zmienianej w art.4, oraz wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, posiadających w dniu 31sierpnia 2021r. akredytację kuratora oświaty, o której mowa wart.118 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe, uznaje się za spełniających warunek, o którym mowa w art.31ust.1 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 4, do dnia 31 sierpnia 2024 r.