26 maja 2023

Informacja dla przystępujących do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym w 2023 roku.


Okręgowa Komisja Edukacyjna w Jaworznie informuje o terminie dodatkowym egzaminu maturalnego.

Egzamin dotyczy zdających, którzy z powodu szczególnych przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej i/lub pisemnej w terminie głównym i uzyskali zgodę dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym.

Terminy

  • Egzamin w części ustnej zostanie przeprowadzony od 5 do 7 czerwca br.
  • Egzamin w części pisemnej zostanie przeprowadzony od 1 do 19 czerwca br.

Harmonogram dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (harmonogram do pobrania)

Miejsca egzaminu

  1. Część ustna egzaminu – w szkole, w której zdający miał przystąpić do egzaminu w terminie głównym.
  2. Część pisemna z informatyki – w szkole, w której zdający miał przystąpić do egzaminu
    w terminie głównym.
  3. Część pisemna egzaminu z pozostałych przedmiotów – w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 13.

W szczególnych sytuacjach egzamin w części pisemnej odbędzie się w innych miejscach niż wyżej wymienione, o czym zdający zostali poinformowani pisemnie.

Zdający w dniu egzaminu powinien przybyć do miejsca, w którym odbywać się będzie egzamin, godzinę przed rozpoczęciem egzaminu i posiadać gotowy do okazania dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

Podczas planowania dojazdu należy uwzględnić ewentualne utrudnienia komunikacyjne.

Uwagi

  • W czasie egzaminu w terminie dodatkowym szkoła nie zapewnia wody pitnej.
  • Zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody.

Więcej informacji:

https://oke.jaworzno.pl/www3/2023/05/23/informacja-dla-przystepujacych-do-egzaminu-maturalnego-w-terminie-dodatkowym-w-2023-roku/

Opracowano na podstawie informacji przekazanych przez OKE w Jaworznie.