27 sierpnia 2018

Komunikat Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy dyrektorów przedszkoli, szkół, placówek, placówek doskonalenia nauczycieli


WE-NP.557.7.39.2018

Katowice, 27 sierpnia 2018 r.

Komunikat Śląskiego Kuratora Oświaty

w sprawie: Regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy dyrektorów przedszkoli, szkół, placówek, placówek doskonalenia nauczycieli

1 września 2018 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w zakresie oceny pracy nauczyciela (art. 6a). Śląski Kurator Oświaty, w porozumieniu z organami prowadzącymi przedszkola szkoły, placówki, placówki doskonalenia nauczycieli, po zasięgnięci opinii organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, w skład których wchodzą organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli, jest zobowiązany ustalić Regulamin określający wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół/placówek doskonalenia nauczycieli.

17 sierpnia zakończył się I etap spotkań konsultacyjnych z organami prowadzącymi przedszkola szkoły, placówki, placówki. Ponadto do organów prowadzących przedszkola szkoły, placówki, placówki doskonalenia nauczycieli został przesłany (lub przekazany w trakcie spotkania) projekt Regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy dyrektorów przedszkoli, szkół, placówek oraz Regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli w celu osiągnięcia porozumienia. Projekt Regulaminu został również zamieszczony 21 sierpnia 2018 r. na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Uwagi do projektu Regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy dyrektorów przedszkoli, szkół, placówek, placówek doskonalenia nauczycieli organy prowadzące kierują w terminie 14 dni na adres właściwej Delegatury/Wydziału lub na adres Kuratorium Oświaty w Katowicach, ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 6a ust. 18 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967) – jeżeli organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku placówek doskonalenia nauczycieli – kurator oświaty, nie uzyska porozumienia z organem prowadzącym szkołę albo placówkę doskonalenia nauczycieli w sprawie regulaminu, o którym mowa w art. 6a ust. 16 i 17 tejże ustawy, regulamin ten ustala odpowiednio organ sprawujący nadzór pedagogiczny albo kurator oświaty.

Śląski Kurator Oświaty
Urszula Bauer

 


Załącznik nr 1 – dyrektor przedszkola
Załącznik nr 2 – dyrektor szkoły publicznej
Załącznik nr 4 – dyrektor PPP
Załącznik nr 5 – dyrektor biblioteki pedagogicznej
Załącznik nr 6 – dyrektor MOW, MOS, SOSW
Załącznik nr 7 – dyrektor MDK

  • Projekty Regulaminów określających wskaźniki oceny pracy dyrektorów przedszkoli, szkół, placówek, placówek doskonalenia nauczycieli po osiągnięciu porozumienia z organami prowadzącymi przedszkola, szkoły, placówki, placówki doskonalenia nauczycieli:

Projekt Regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy dyrektorów placówek doskonalenia
Projekt Regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek

Załącznik nr 1 – dyrektor przedszkola
Załącznik nr 2 – dyrektor szkoły publicznej
Załącznik nr 3 – dyrektor PPP
Załącznik nr 4 – dyrektor biblioteki pedagogicznej

Załącznik nr 5 – dyrektor MOW, MOS, SOSW
Załącznik nr 6 – dyrektor MDK
Załącznik nr 7 – dyrektor bursy