5 września 2017

Szkolenie “KA101 – Consortium – newcomers” w Bergen w dniach 28.11-01.12.2017

  • Termin wydarzenia: 28.11.2017 – 01.12.2017
  • Miejsce: Bergen, Norwegia
Termin zgłoszeń: 6 listopada 2017 r.

Tematyka i cele

Seminarium jest skierowane do przedstawicieli sektora edukacji szkolnej, głównie reprezentantów szkół i władz szkolnych lub potencjalnych liderów konsorcjum. Preferowani będą uczestnicy, którzy nie znają tego typu projektów dotyczących konsorcjów KA101 lub posiadają o nich niewielką wiedzę. Kandydaci, którzy nie otrzymali dofinansowania                z powodu braku jakości we wcześniejszych aplikacjach KA101, także mogą ubiegać się         o udział w wydarzeniu.

Pojęcie konsorcjum w edukacji szkolnej jest raczej nowe (2015). Wiele Narodowych Agencji jest zgodnych co do potrzeby zwiększenia udziału tego typu projektów w puli składanych wniosków. Konsorcjum daje możliwość większej liczbie szkół na uczestnictwo w programie Erasmus+, ponieważ uprawnione organizacje (jednostki samorządu terytorialnego, administracja rządowa, kuratoria oświaty, inne podmioty prowadzące szkoły) składają wniosek jako lider konsorcjum w imieniu podległych mu bezpośrednio placówek.

Wydarzenie będzie obejmować: 1- Możliwości wewnątrz konsorcjów KA101 2- Specyfika projektów konsorcjum KA101 3- Prezentacje udanego i dobrze zarządzanego konsorcjum 4- Koordynacja projektu i zarządzanie projektem w ramach konsorcjum 5- Promocja job-shadowing

Cele wydarzenia to:

  • stworzenie przestrzeni dla tworzenia partnerstw, które złożą wysokiej jakości wnioski i będą skutecznie wdrażać projekty KA101 (konsorcja)
  • dostarczenie niezbędnych informacji i umiejętności do zrozumienia i wdrożenia takich partnerstw
  • zapewnienie przestrzeni dla wymiany wiedzy i doświadczeń między organizacjami zaangażowanymi we wszystkie rodzaje działań edukacyjnych.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania   do miejsca odbywania się wydarzenia. Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.  W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja