11 lutego 2020

Finansowanie szkoleń nauczycieli

Odpowiedź na interpelację nr 1363 w sprawie dofinansowania szkoleń nauczycieli

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć

Warszawa, 06-02-2020 Szanowna Pani Poseł,

informuję, że kwestie dotyczące dofinansowania doskonalenia nauczycieli zostały uregulowane w Karcie Nauczyciela[1] oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 23 sierpnia 2019 r.[2] Przepisy te określają wysokość, usytuowanie i sposób wydatkowania środków przeznaczanych corocznie na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wskazują one również dysponentów tych środków.

1 września 2019 r. weszły w życie zmiany w Karcie Nauczyciela[3], m.in. w art. 70a dodano ust. 3a. Określono w nim katalog form doskonalenia zawodowego nauczycieli finansowanych ze środków wyodrębnionych na ten cel. Zgodnie z tym przepisem ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli[4] dofinansowuje się koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Wskazany przepis, określając formy doskonalenia zawodowego nauczycieli dofinansowywane z wyodrębnionych środków, wskazuje również podmioty, które mogą je prowadzić. Są to:

 • uczelnie,
 • publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli,
 • podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Przez podmioty realizujące zadania statutowe w zakresie doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 Karty Nauczyciela, należy rozumieć podmioty prawa publicznego lub prywatnego posiadające statut, tj. akt prawny regulujący ich zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania i na podstawie zapisów tego aktu mogące wykazać, że do zakresu ich działań należy prowadzenie doskonalenia nauczycieli. Celem tej zmiany przepisów ustawy było wskazanie, że dofinansowywane mogą być formy doskonalenia organizowane przez podmioty, których działania statutowe obejmują doskonalenie nauczycieli. Z poważaniem

Z upoważnienia Maciej Kopeć

Podsekretarz Stanu

[1] Art. 70a ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215). [2] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. poz. 1653).

 • Przepisy weszły w życie na mocy przepisów ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245).
 • Określonych w art. 70a ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela.

 

 

Interpelacja nr 1363 do ministra edukacji narodowej w sprawie dofinansowania szkoleń nauczycieli

Zgłaszający: Iwona Maria Kozłowska

Data wpływu: 13-01-2020 Szanowny Panie Ministrze, na prośbę jednego z obywateli przedstawiam interpelację w sprawie dotyczącej przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Tytułem wprowadzenia należy przypomnieć, iż w treści rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli pojawiły się przepisy precyzujące dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Otóż zgodnie z treścią § 2 ust. 1 rozporządzenia: „Ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy (Karta Nauczyciela – dopisek aut.), dofinansowuje się:

1) udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli; 2) udział nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie i placówki doskonalenia nauczycieli;

3) wspomaganie szkół i placówek oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, i biblioteki pedagogiczne”.

Rozporządzenie to utraciło jednak moc prawną.

W kolejnym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe doszło do usunięcia powyższych przepisów.

Omawiane przepisy ujęto jednak wprost w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. W art. 70a ustawy pojawił się ust. 3a następującej treści: „Ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w ust. 1, dofinansowuje się:

 • koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli;
 • koszty udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli;
 • wspomaganie szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne;
 • koszty udziału nauczycieli, o których mowa w art. 70c ust. 1, w szkoleniach branżowych”.

W związku z obowiązującą regulacją ustawową wskazującą na podmioty, które mogą organizować seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty, szkolenia, studia podyplomowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, wątpliwości budzi użyte doprecyzowanie odwołujące się do zadań statutowych tych podmiotów.

Termin „statut” oznacza akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu. Przyjmuje się, że statut określa wewnętrzną organizację, a także cele istnienia, tryb działania i podobne zagadnienia ustrojowe danego podmiotu. W prawie prywatnym statut jest wspólnym oświadczeniem woli podmiotów tworzących inny podmiot. Do posiadania statutu zobowiązane są m.in.: spółdzielnie, partie polityczne, stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, spółki komandytowo-akcyjne, spółki akcyjne, uczelnie oraz fundacje.

Statutu nie będą zatem posiadać jednoosobowi przedsiębiorcy oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, takie jak: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, a także osoby prawne w postaci spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

W związku z powyższym przedstawiam następujące pytania:

 1. Czy jednoosobowi przedsiębiorcy będą mogli być organizatorami seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów, szkoleń, studiów podyplomowych oraz innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, które następnie będą mogły być dofinansowane ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w art. 70a Karty Nauczyciela?
 2. Jak należy rozumieć na gruncie ustawy Karta Nauczyciela pojęcie „podmiotów, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli”, bowiem w samej ustawie lub jej uzasadnieniu nie zostało to wyjaśnione?
 3. Czy właściwe jest stwierdzenie, że intencją ustawodawcy było to, aby dofinansowaniem mogły być objęte formy doskonalenia zawodowego organizowane przez podmioty, których działania statutowe lub przedmiot działalności gospodarczej obejmuje doskonalenie zawodowe nauczycieli?

Źródło: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BLNJSY&view=6

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć

Warszawa, 06-02-2020 Szanowna Pani Poseł,

informuję, że kwestie dotyczące dofinansowania doskonalenia nauczycieli zostały uregulowane w Karcie Nauczyciela[1] oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 23 sierpnia 2019 r.[2] Przepisy te określają wysokość, usytuowanie i sposób wydatkowania środków przeznaczanych corocznie na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wskazują one również dysponentów tych środków.

1 września 2019 r. weszły w życie zmiany w Karcie Nauczyciela[3], m.in. w art. 70a dodano ust. 3a. Określono w nim katalog form doskonalenia zawodowego nauczycieli finansowanych ze środków wyodrębnionych na ten cel. Zgodnie z tym przepisem ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli[4] dofinansowuje się koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Wskazany przepis, określając formy doskonalenia zawodowego nauczycieli dofinansowywane z wyodrębnionych środków, wskazuje również podmioty, które mogą je prowadzić. Są to:

 • uczelnie,
 • publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli,
 • podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Przez podmioty realizujące zadania statutowe w zakresie doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 Karty Nauczyciela, należy rozumieć podmioty prawa publicznego lub prywatnego posiadające statut, tj. akt prawny regulujący ich zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania i na podstawie zapisów tego aktu mogące wykazać, że do zakresu ich działań należy prowadzenie doskonalenia nauczycieli. Celem tej zmiany przepisów ustawy było wskazanie, że dofinansowywane mogą być formy doskonalenia organizowane przez podmioty, których działania statutowe obejmują doskonalenie nauczycieli. Z poważaniem

Z upoważnienia Maciej Kopeć

Podsekretarz Stanu

[1] Art. 70a ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215). [2] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. poz. 1653).

 • Przepisy weszły w życie na mocy przepisów ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245).
 • Określonych w art. 70a ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela.

 

 

Interpelacja nr 1363 do ministra edukacji narodowej w sprawie dofinansowania szkoleń nauczycieli

Zgłaszający: Iwona Maria Kozłowska

Data wpływu: 13-01-2020 Szanowny Panie Ministrze, na prośbę jednego z obywateli przedstawiam interpelację w sprawie dotyczącej przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Tytułem wprowadzenia należy przypomnieć, iż w treści rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli pojawiły się przepisy precyzujące dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Otóż zgodnie z treścią § 2 ust. 1 rozporządzenia: „Ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy (Karta Nauczyciela – dopisek aut.), dofinansowuje się:

1) udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli; 2) udział nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie i placówki doskonalenia nauczycieli;

3) wspomaganie szkół i placówek oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, i biblioteki pedagogiczne”.

Rozporządzenie to utraciło jednak moc prawną.

W kolejnym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe doszło do usunięcia powyższych przepisów.

Omawiane przepisy ujęto jednak wprost w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. W art. 70a ustawy pojawił się ust. 3a następującej treści: „Ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w ust. 1, dofinansowuje się:

 • koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli;
 • koszty udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli;
 • wspomaganie szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne;
 • koszty udziału nauczycieli, o których mowa w art. 70c ust. 1, w szkoleniach branżowych”.

W związku z obowiązującą regulacją ustawową wskazującą na podmioty, które mogą organizować seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty, szkolenia, studia podyplomowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, wątpliwości budzi użyte doprecyzowanie odwołujące się do zadań statutowych tych podmiotów.

Termin „statut” oznacza akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu. Przyjmuje się, że statut określa wewnętrzną organizację, a także cele istnienia, tryb działania i podobne zagadnienia ustrojowe danego podmiotu. W prawie prywatnym statut jest wspólnym oświadczeniem woli podmiotów tworzących inny podmiot. Do posiadania statutu zobowiązane są m.in.: spółdzielnie, partie polityczne, stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, spółki komandytowo-akcyjne, spółki akcyjne, uczelnie oraz fundacje.

Statutu nie będą zatem posiadać jednoosobowi przedsiębiorcy oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, takie jak: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, a także osoby prawne w postaci spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

W związku z powyższym przedstawiam następujące pytania:

 1. Czy jednoosobowi przedsiębiorcy będą mogli być organizatorami seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów, szkoleń, studiów podyplomowych oraz innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, które następnie będą mogły być dofinansowane ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w art. 70a Karty Nauczyciela?
 2. Jak należy rozumieć na gruncie ustawy Karta Nauczyciela pojęcie „podmiotów, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli”, bowiem w samej ustawie lub jej uzasadnieniu nie zostało to wyjaśnione?
 3. Czy właściwe jest stwierdzenie, że intencją ustawodawcy było to, aby dofinansowaniem mogły być objęte formy doskonalenia zawodowego organizowane przez podmioty, których działania statutowe lub przedmiot działalności gospodarczej obejmuje doskonalenie zawodowe nauczycieli?

Źródło: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BLNJSY&view=6