29 września 2022

Arkusze pierwszego testu diagnostycznego – Egzamin maturalny w Formule 2023


Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępniła materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego tzw. próbnej matury w zakresie poziomu przygotowania uczniów klasy IV liceum ogólnokształcącego do części pisemnej egzaminu maturalnego w Formule 2023 z:

1) języka polskiego na poziomie podstawowym

2) matematyki na poziomie podstawowym

3) języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym.

Arkusze testu diagnostycznego dostępne są na stronie CKE.

 

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dla uczniów z niepełnosprawnościami.

 

Arkusze testu diagnostycznego mogą stanowić narzędzie diagnostyczne identyfikujące które wiadomości i umiejętności dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, a które wymagają jeszcze doskonalenia. Wyniki badania diagnostycznego mogą również służyć nauczycielom do zidentyfikowania zakresu wiadomości i umiejętności, które wymagają szczególnej uwagi.

 

Od 12 do 22 grudnia 2022 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni kolejny pakiet materiałów do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów klasy IV liceum ogólnokształcącego do części pisemnej egzaminu maturalnego w Formule 2023 z wszystkich przedmiotów na wszystkich poziomach (podstawowym, rozszerzonym, dwujęzycznym). Szczegółowy harmonogram grudniowej diagnozy zostanie opublikowany w komunikacie CKE w listopadzie br.

 

W 2023 r. egzamin maturalny w Formule 2023 z każdego przedmiotu, na każdym poziomie będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1246).

 

Źródło:

Informacja Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 5 września 2022 r. dotycząca testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego w Formule 2023 (tzw. próbnego egzaminu maturalnego)