15 grudnia 2023

Bezpieczne Ferie 2024 – interwencyjna linia telefoniczna (32) 20- 77-077

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, na potrzeby akcji „Bezpieczne Ferie 2024,” w okresie od 12 stycznia do 26 lutego 2024 r., uruchomi interwencyjną linię telefoniczną o numerze (32) 20-77-077 gdzie będzie można zgłaszać nieprawidłowości w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, w szczególności niedopełnienia przez organizatorów obowiązków określonych w art. 92c ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230, ze zm.).


Zgodnie z ww. przepisem do obowiązków organizatora wypoczynku należy zapewnienie:

  • bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku w obiekcie lub na terenie spełniającym wymagania ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz warunki higieniczno-sanitarne, określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, ochronie środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w przypadku wypoczynku z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w obiekcie lub na terenie dostosowanym do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności uczestników wypoczynku,
  • wykwalifikowanej kadry wypoczynku,
  • dostępu do opieki medycznej,
  • realizacji programu wypoczynku i zajęć dostosowanych do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności,
  • żywienia zgodnego z zasadami higieny żywienia,
  • bezpiecznego korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego,
  • bezpiecznego przebywania w górach oraz na zorganizowanych terenach narciarskich,

a także odpowiedniego stanu technicznego środka transportu przewożącego dzieci i młodzież na wypoczynek.

Jednocześnie informujemy, że nadzór nad wypoczynkiem sprawuje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce realizacji wypoczynku – ewentualne nieprawidłowości w organizacji wypoczynku prosimy zgłaszać (telefonicznie, pisemnie) w trakcie trwania wypoczynku do kuratora oświaty właściwego ze względu na lokalizację wypoczynku – wykaz koordynatorów i dane kontaktowe w poszczególnych kuratoriach oświaty dostępny jest na stronie  https://wypoczynek.mein.gov.pl  / zakładka kontakty.

Zał. Koordynatorzy akcji  Bezpieczne Ferie 2024 na terenie woj. śląskiego- numery kontaktowe koordynatorów.