12 września 2019

Informacja dla organizatorów kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Informacja dotycząca organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ)

1 .Zgodnie z obowiązującym obecnie prawem kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) organizowane w oparciu o:

a) rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. 2012 r. poz. 184, ze zm.), tzw. „kwalifikacje jednoliterowe” – mogą być prowadzone nie dłużej niż do 31 grudnia 2019 r.,

– 290 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, (Dz. U. 2017 r. poz. 60, ze zm.).

b) rozporządzenie MEN z 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. 2017 r. poz. 860, ze zm.), tzw. „kwalifikacje dwuliterowe” – mogą być prowadzone nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.,

– 87 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r. poz. 2245, ze zm.).

c) rozporządzenie MEN z 16 maja 2019 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. 2019 r. poz. 991), tzw. „kwalifikacje trzyliterowe” – mogą się rozpoczynać nie wcześnie niż od 1 września 2020 r.,

– 87 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r. poz. 2245, ze zm.).

2. Podmioty prowadzące działalność oświatowąna zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (nieobejmującą prowadzenia szkoły, placówki, zespołu) i nieposiadające akredytacji mogą prowadzić KKZ –nie dłużej niż do:

a) 31 grudnia 2019 r. – w oparciu o podstawę programową z 2012 r.

b) 31 grudnia 2020 r. – w oparciu o podstawę programową z 2017 r.

– 88 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r. poz. 2245, ze zm.).

3. Podmioty prowadzące działalność oświatową na zasadach określonych w  przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (nieobejmującą prowadzenia szkoły, placówki, zespołu), które od 1 września 2020  r.  chcą prowadzić KKZ muszą posiadać akredytację.

– 88 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r. poz. 2245, ze zm.).