28 kwietnia 2023

Komunikat dotyczący trybu zgłaszania kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Śląskim na kadencje 2023-2027

Śląski Kurator Oświaty informuje, że z dniem 30 czerwca 2023 r. upływa Kadencja Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Śląskim. W związku z koniecznością powołania Komisji na nową kadencję, istnieje możliwość zgłoszenia kandydatów z różnych typów szkół i placówek na członków komisji.


Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 78 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) kandydatów mogą zgłaszać:

  1. rady pedagogiczne szkół objętych właściwością danej komisji dyscyplinarnej, spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole;
  2. organy sprawujące nadzór pedagogiczny, spośród pracowników zatrudnionych w tych organach;
  3. organy właściwych wojewódzkich struktur reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

Wymogi, którym powinni odpowiadać kandydaci zostały określone w art. 78 ust. 1 ww. ustawy, co wskazuje, że członkiem komisji dyscyplinarnej może być nauczyciel, który:

  1. posiada stopień nauczyciela mianowanego albo dyplomowanego;
  2. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce, publicznej lub niepublicznej, lub innych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1;
  3. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
  4. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  5. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną;
  6. wobec którego nie toczy się postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  7. posiada nieposzlakowaną opinię.

Obowiązków członka komisji dyscyplinarnej nie można pełnić dłużej niż przez trzy pełne następujące po sobie kadencje.

Kandydatury razem z uzasadnieniem rekomendującym zgodnie z załączonym wnioskiem (wzór 1) i oświadczenie (wzór nr 2) należy, przesłać do 2 czerwca 2023 r.  na adres: Kuratorium Oświaty w Katowicach ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice z dopiskiem „Kandydat na członka Komisji Dyscyplinarnej”

W przypadku pojawiających się wątpliwości należy kontaktować się telefonicznie z Kuratorium Oświaty w Katowicach tel. 32 606 3055


Załączniki: