12 maja 2023

Konkurs „Młodzieżowy Delegat RP na 78. Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych zaprasza do udziału w konkursie „Młodzieżowy Delegat RP na 78. Sesję ZO ONZ”.


Jego celem jest wyłonienie osoby, która w charakterze Młodzieżowego Delegata RP weźmie udział w 78. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz będzie uczestniczyła w realizacji i upowszechnianiu założeń konkursu do kolejnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Do konkursu mogą przystąpić osoby będące obywatelami polskimi, urodzone pomiędzy 1 stycznia 1995 r. a 1 sierpnia 2005 r., niekarane, korzystające z pełni praw publicznych, posługujące się biegle językiem polskim, a w stopniu umożliwiającym pracę w środowisku międzynarodowym także językiem angielskim.

Formularz zgłoszeniowy wraz z projektem swojego przemówienia w języku angielskim na temat wybranych problemów międzynarodowych dyskutowanych na forum ONZ, ocenionych z perspektywy młodego pokolenia uczestnicy konkursu winni przesłać do 1 czerwca 2023 r. na adres Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Więcej informacji na temat konkursu, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/dlamlodych/konkurs-na-mlodziezowego-delegata-rp-do-onz3