28 października 2022

Prowadzenie kursów na kierownika lub wychowawcę wypoczynku z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje i przypomina podmiotom prowadzącym kursy
na kierownika/wychowawcę wypoczynku, że w przepisach prawa oświatowego nie ma wskazanych możliwości organizacji tych kursów w formule on-line ze względu na wagę problematyki kursów, która jest bezpośrednio związana z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku. Realizowany program kursu na kierownika wypoczynku oraz na wychowawcę wypoczynku powinien spełniać wymogi określone odpowiednio w zał. nr 7 lub 8 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r. poz.452 ze zm.). Realizacja programu kursu w formule on-line, z uwagi na wskazaną w ww. rozporządzeniu formę realizacji zajęć, jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa, zaś podmiot prowadzący kurs niezgodnie z przepisami wydaje zaświadczenia niezgodne
z obowiązującym w tym zakresie prawem. Osoba, która ukończyła kurs prowadzony niezgodnie
z przepisami prawa nie może posługiwać się zaświadczeniem o ukończeniu kursu jako dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień do pełnienia obowiązków kierownika lub wychowawcy wypoczynku. Stanowisko Ministerstwa Edukacji i Nauki w powyższej sprawie zostało wyrażone 21 października 2022 r. w odpowiedzi na interpelację poselską nr
36078
w sprawie kursu na wychowawcę lub kierownika wypoczynku kolonijnego