14 czerwca 2022

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wsparcie dzieci z Ukrainy / Рання підтримка розвитку дитини – підтримка дітей з України

Zgodnie z przepisami Prawa oświatowego wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest organizowane od chwili wykrycia niepełnosprawności, a więc obejmuje okres od pierwszych miesięcy życia do rozpoczęcia nauki w szkole.

Zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, który wydaje opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, powinien rozstrzygnąć, czy z posiadanej dokumentacji w sposób jednoznaczny wynika, że u dziecka wykryto niepełnosprawność.

Przepisy Prawa oświatowego nie wykluczają, by dzieci z Ukrainy korzystały z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Jeśli zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej stwierdzi, że dziecko jest niepełnosprawne i wymaga wsparcia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, to możliwe jest wydanie opinii w tej sprawie.

Podstawa prawna

· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. poz. 1743, z późn. zm.).

· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. poz. 1635).

Рання підтримка розвитку дитини – підтримка дітей з України

Відповідно до положень Закону про освіту, рання підтримка розвитку дитини організовується з моменту виявлення інвалідності і відповідно охоплює період від перших місяців життя до початку навчання в школі.

Суддівський колектив громадського психолого-педагогічного центру, яка дає висновок про необхідність раннього супроводу розвитку дитини, має вирішити, чи в документації чітко стверджено, що дитині встановлено інвалідність.

Положення Закону про освіту не забороняють дітям з України відвідувати заняття з підтримки раннього розвитку дитини. Якщо суддівський колектив громадського психолого-педагогічного центру встановить, що дитина є інвалідом і потребує підтримки у сфері підтримки раннього розвитку, можна дати висновок з цього приводу.

Правова основа

· Постанова Міністра національної освіти від 07 вересня 2017 «Про рішення та висновки суддівських колективів, які діють у державних психолого-педагогічних центрах» (Вісник Закону, ст. 1743 зі змінами).

· Розпорядження Міністра освіти від 24 серпня 2017 р. «Про організацію підтримки розвитку дітей раннього віку» (Закон, ст. 1635).

 

 

 

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Załączniki

grafi ka
Data: 2022-06-14, rozmiar: 398 KB