13 kwietnia 2023

Poznaj nasze zawody w Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Zawód technika architektury krajobrazu jest obecnie zawodem poszukiwanym na europejskich rynkach pracy. Do zadań zawodowych technika architektury krajobrazu należy przygotowanie, urządzanie i pielęgnowanie terenów zieleni zarówno w mieście jak i na terenach wiejskich. Technik architektury krajobrazu nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu oraz produkuje rośliny ozdobne

i materiał szkółkarski. Absolwent technikum architektury krajobrazu po ukończeniu szkoły będzie posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, wykonawstwa i pielęgnacji zarówno współczesnych jak i historycznych obiektów zielni.

W trakcie 5-letniej nauki na kierunku technik architektury krajobrazu będziesz mieć następujące przedmioty zawodowe:

PRZEDMIOTY TEORETYCZNE:

 • ochrona i kształtowanie krajobrazu,
 • rośliny ozdobne,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy w architekturze krajobrazu,
 • podstawy projektowania architektury krajobrazu,
 • urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu,
 • eksploatacja maszyn, urządzeń i pojazdów,
 • działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu,
 • przepisy ruchu drogowego,
 • język angielski zawodowy w architekturze krajobrazu.

 

PRZEDMIOTY PRAKTYCZNE:

 • projekty obiektów architektury krajobrazu,
 • rośliny ozdobne,
 • urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu.

 

STAŻE ZAGRANICZNE

W ramach programów unijnych realizowanych w naszej szkole, uczniowie kształcący się w tym zawodzie, mają możliwość wyjazdu na zagraniczne praktyki zawodowe do krajów Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+.

W toku nauki uczeń zdaje dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

 • OGR.03 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
 • OGR.04 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

 

Absolwent technikum architektury krajobrazu może podjąć pracę w:

•    jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu
•   jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu
•   jednostkach administracyjnych sprawujących nadzór nad obiektami architektury krajobrazu
•    jednostkach administracji samorządowej /m.in. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni itp.
•    w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody
•    właścicieli obiektów krajobrazowych
•    w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych

 

 

TECHNIK HODOWCA KONI

Uczniowie technikum hodowli koni będą przygotowani do wykonywania zadań zawodowych związanych z chowem i hodowlą koni, użytkowaniem koni, marketingiem i sprzedażą usług związanych z użytkowaniem koni.

Technik hodowca koni zajmuje się organizacją i prowadzeniem chowu i hodowli koni, organizacją produkcji w gospodarstwie rolnym, żywieniem i rozrodem koni, szkoleniem koni, przygotowaniem koni do pokazów, wystaw, prób dzielności i zawodów, sprzedażą i zakupem koni, prowadzeniem gospodarstw rolnych, prowadzeniem ośrodków i gospodarstw turystycznych, oferujących rekreacyjne wykorzystanie koni.

Uczeń przygotowywany jest także do zdobycia prawa jazdy kategorii T.

W trakcie 5-letniej nauki na tym kierunku będziesz mieć następujące przedmioty zawodowe:

 

PRZEDMIOTY PRAKTYCZNE:

– chów i hodowla koni,
– prowadzenie produkcji rolniczej,
– szkolenie i użytkowanie koni,
– nauka jazdy ciągnikiem

 

PRZEDMIOTY TEORETYCZNE:

– produkcja roślinna,
– technika w rolnictwie,
– ekonomika i zarządzanie gospodarstwem rolnym,
– hodowla i chów koni,
– szkolenie i użytkowanie koni,
– produkcja zwierzęca,
– podstawy biurowości,
– bezpieczeństwo i higiena pracy,
– język angielski zawodowy,
– przepisy ruchu drogowego,

 

W toku nauki uczeń zdaje dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

ROL.06. Organizacja chowu i hodowli koni

ROL.07. Szkolenie i użytkowanie koni

Możliwość podjęcia pracy zawodowej

Absolwent technikum hodowli koni może podjąć pracę w:

– ośrodkach hodowli i użytkowania koni, w tym stadninach koni i stadach ogierów;
– ośrodkach rekreacji i turystyki konnej;
– związkach hodowców koni;
– instytucjach zajmujących się utrzymywaniem i użytkowaniem koni, takich jak tory wyścigów konnych, związki jeździeckie;
– wytwórniach pasz dla koni, sprzętu i powozów.

 


 

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zajmuje się użytkowaniem, obsługą i naprawami pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie. Zawód ten daje możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technologiami informatycznymi stosowanymi w rolnictwie, poznania sprzętu rolniczego, wykorzystywanego w produkcji roślinnej, zwierzęcej i ogrodniczej oraz możliwość obsługi i naprawy pojazdów i maszyn rolniczych. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zajmuje się użytkowaniem, obsługą i naprawami pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie.

 

W trakcie 5-letniej nauki na kierunku technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki będziesz mieć następujące przedmioty zawodowe:

 

PRZEDMIOTY PRAKTYCZNE:

– obróbka materiałów,
– eksploatacja pojazdów rolniczych,
– eksploatacja maszyn rolniczych,
– eksploatacja systemów agrotronicznych

 

PRZEDMIOTY TEORETYCZNE:

– bezpieczeństwo i higiena pracy,
– komunikacja społeczna i praca w zespole,
– działalność gospodarcza,
– język obcy zawodowy
– przepisy ruchu drogowego kategorii T,
– przepisy ruchu drogowego kategorii B,
– rysunek techniczny,
– podstawy konstrukcji maszyn,
– podstawy rolnictwa,
– pojazdy rolnicze,
– maszyny rolnicze,
– podstawy elektrotechniki i elektroniki,
– użytkowanie i obsługa systemów mechatronicznych w rolnictwie.

 

Ponadprogramowe kursy umożliwiające uzyskanie dodatkowych kwalifikacji:

•   Kurs operatora kombajnu do zbioru zbóż,
•   Kurs operatora sieczkarni,
•   Operator wózka widłowego i ładowarek kołowych.

 

Zdobędziesz następujące kwalifikacje zawodowe:

•   ROL.02 – Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
•   ROL.08 – Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

 

STAŻE ZAGRANICZNE

W ramach programów unijnych realizowanych w naszej szkole, uczniowie kształcący się w tym zawodzie, mają możliwość wyjazdu na zagraniczne praktyki zawodowe do krajów Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+.

 

Nauka w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki umożliwia:

 

•    przejęcia gospodarstwa i zakupu ziemi,
•    korzystania ze środków finansowych UE,
•    prowadzenia integrowanej produkcji,
•    stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy,
•    uzyskania prawa jazdy kategorii T,
•    samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej,
•    podjęcia pracy w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych,
•    podjęcia nauki na studiach wyższych w szczególności: rolniczych, przyrodniczych, zootechnicznych i innych,
•    może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowych;
•    może pracować, jako menadżer przedsiębiorstw rolnych lub właściciel przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych związanych z techniką rolniczą;.
•    może podjąć pracę zawodową na stanowisku przedstawiciela handlowego producentów sprzętu rolniczego lub jako serwisant renomowanych producentów sprzętu rolniczego rozprowadzanego na polskim rynku.
•    poszerzenia kwalifikacji zawodowych przez uczestnictwo w kursach: spawacza, operatora wózków widłowych, pił mechanicznych i sieczkarni, inseminatora, magazyniera i innych.,

 

 

TECHNIK ROLNIK

Technik rolnik zajmuje się wykonywaniem prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej oraz zwierzęcej. Wybierając ten zawód nauczysz się prowadzić, obsługiwać pojazdy, maszyny, urządzenia stosowane w produkcji roślinnej

i zwierzęcej. Zawód ten daje możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technologiami stosowanymi w rolnictwie.  Uczeń poznaje i obsługuje sprzęt rolniczy, wykorzystywany w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Poznaje zasady  sprzedaży zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego oraz płodów rolnych. Technik rolnik organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z hodowlą roślin, nasiennictwem oraz produkcją roślin i hodowlą zwierząt w gospodarstwach rolnych. Wybierając ten kierunek, możesz prowadzić własne gospodarstwo rolne i masz możliwość zarządzania innymi gospodarstwami. Zdobywasz uprawnienia inseminatora lub uprawnienia do kierowania ciągnikiem i maszynami rolniczymi.  Ukończenie kierunku pozwala również na pracę w urzędach i instytucjach służb rolnych i doradczych (Urzędach Gminy, Starostwie Powiatowym, Agencji  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

 

W trakcie 5-letniej nauki na kierunku technik rolnik będziesz mieć następujące przedmioty zawodowe:

 

PRZEDMIOTY PRAKTYCZNE:

– praktyczna nauka zawodu produkcji rolniczej- pr. roślinnej,
– praktyczna nauka zawodu produkcji rolniczej- pr. zwierzęcej,
– praktyczna nauka zawodu produkcji rolniczej- mechanizacja.

 

PRZEDMIOTY TEORETYCZNE:

– produkcja roślinna,
– produkcja zwierzęca,
– język obcy zawodowy,
– przepisy ruchu drogowego,
– bezpieczeństwo i higiena pracy,
– działalność gospodarcza w produkcji rolniczej,
– organizowanie i nadzorowanie produkcji roślinnej,
– organizowanie i nadzorowanie produkcji zwierzęcej,
– mechanizacja rolnictwa.

 

Ponadprogramowe kursy umożliwiające uzyskanie dodatkowych kwalifikacji:

•   Kurs operatora kombajnu do zbioru zbóż,
•   Kurs operatora sieczkarni,
•   Kurs inseminatora.

 

Staże zagraniczne:

W ramach programów unijnych realizowanych w naszej szkole, uczniowie kształcący się w tym zawodzie, mają możliwość wyjazdu na zagraniczne praktyki zawodowe do krajów Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+.

 

Zdobędziesz następujące kwalifikacje zawodowe:

•    ROL.04 – Prowadzenie produkcji rolniczej
•    ROL.10 – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

 

Nauka w zawodzie technik rolnik daje możliwości:

 

•    przejęcia gospodarstwa od rodziców lub krewnych i zakupu ziemi,
•    korzystania ze środków finansowych UE,
•    samodzielnego prowadzenia i zarządzania gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej,
•    podjęcia pracy w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych,
•    podjęcia nauki na studiach wyższych w szczególności: rolniczych, przyrodniczych, zootechnicznych i innych,
•    możliwość podjęcia pracy zawodowej na stanowisku przedstawiciela handlowego producentów sprzętu rolniczego lub jako doradca firm paszowych.
•    poszerzenia kwalifikacji zawodowych przez uczestnictwo w kursach: inseminatora, operatora wózków widłowych, pił mechanicznych, sieczkarni i innych.

 

PAMIĘTAJ! Uzyskanie wykształcenia rolniczego jest podstawowym warunkiem Unii Europejskiej stawianym osobom chcącym zakupić ziemię rolną, dziedziczyć gospodarstwo rolne, pozyskiwać środki finansowe z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

 

 

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to zawód uwzględniający obecny rozwój nowych technologii w dziedzinie energetyki. Ze względu na troskę o ochronę środowiska, staje się on jedną ze znaczących i wiodących profesji zarówno w kraju, jak i za granicą. Zadania zawodowe związane są z odczytywaniem dokumentacji technicznej dotyczącej instalacji odnawialnych źródeł energii, montażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, prowadzeniem serwisu oraz kontrolą działania urządzeń, instalacji i systemów energetyki odnawialnej, a także prowadzenia napraw i modernizacji istniejących instalacji.

 

Uczniowie zdają dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe:

ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

Czego będziemy się uczyć?

 

•   opracowywać i prowadzić elementy dokumentacji dotyczącej umiarkowanie złożonych zadań z zakresu montażu i eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
•   przetwarzać informacje dotyczące umiarkowanie złożonych zadań z zakresu montażu i eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
•   śledzić nowości w zakresie wykonywanych zadań zawodowych,
•   opracowywać dane ilościowe związane z umiarkowanie złożonymi zadaniami zawodowymi;
•   przygotowywać i korygować stosownie do okoliczności plan wykonywania umiarkowanie złożonych zadań zawodowych, własnych oraz kierowanego zespołu w typowych warunkach,
•   wykonywać umiarkowanie złożone zadania zawodowe, często w zmiennych, przewidywalnych warunkach,
•   kierować małym zespołem pracowniczym realizującym umiarkowanie złożone zadania zawodowe w typowych warunkach,
•   diagnozować i rozwiązywać problemy występujące w trakcie wykonywania umiarkowanie złożonych zadań zawodowych, własnych lub podległych pracowników,
•   monitorować obieg informacji związanych z wykonywaniem umiarkowanie złożonych zadań zawodowych,
•   uzgadniać pracę własną lub podległego zespołu z innymi osobami lub zespołami;

 

Perspektywy zatrudnienia

Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będą mogli podjąć pracę jako:

 

•   nadzór techniczny nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania instalacji energetyki odnawialnej,
•   monterzy instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej,
•   doradcy energetyczni w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
•   pracownicy nadzoru technicznego i obsługi inwestycji związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w administracji publicznej,
•   pracownicy firm specjalizujących się w technice instalacyjnej, grzewczej czy klimatyzacyjnej,
•   pracownicy firm konsultingowych i doradczych na terenie całego kraju,
•   wykwalifikowane osoby prowadzące samodzielną działalność usługową.

 

 

TECHNIK WETERYNARII

Na kierunku technik weterynarii zdobędziesz niezbędną wiedzę z zakresu opieki nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych. Dowiesz się jak pomagać lekarzowi weterynarii w codziennej praktyce zawodowej np. podawać leki dostępne bez recepty lub przepisane przez lekarza weterynarii, wykonywać zabiegi sanitarno-higieniczne i fizjoterapeutyczne. Nauczysz się pobierać próby do badań laboratoryjnych, wykonywać badania kliniczne oraz prawidłowo asystować przy zabiegach chirurgicznych i sekcjach zwłok zwierząt. Zdobędziesz też wiedzę niezbędną do wykonywania czynności związanych z przeprowadzaniem kontroli w ramach działalności Inspekcji Weterynaryjnej oraz badaniem i higieną mięsa
w rzeźniach. Zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe odbywać będziesz w gospodarstwach i stadninach koni oraz lecznicach zwierząt w kraju i za granicą.

 

W trakcie 5-letniej nauki na kierunku technik weterynarii będziesz mieć następujące przedmioty zawodowe:

 

PRZEDMIOTY PRAKTYCZNE:

– anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce
– analityka weterynaryjna
– wykonywanie zabiegów weterynaryjnych
– prowadzenie rozrodu i inseminacji zwierząt
– diagnozowanie chorób zwierząt
– prowadzenie kontroli i nadzoru weterynaryjnego
– prowadzenie produkcji zwierzęcej

 

PRZEDMIOTY TEORETYCZNE:

– anatomia i fizjologia zwierząt,
– chów zwierząt,
– diagnostyka weterynaryjna,
– język angielski zawodowy,
– kontrola i nadzór weterynaryjny,
– profilaktyka i leczenie chorób zwierząt,
– przepisy ruchu drogowego,
– rozród i inseminacja zwierząt,
– bezpieczeństwo i higiena pracy,
– działalność gospodarcza.

 

Wybierając zawód technika weterynarii, będziesz uczyć się na poziomie rozszerzonym biologii i chemii.

 

STAŻE ZAGRANICZNE

W ramach programów unijnych realizowanych w naszej szkole, uczniowie kształcący się w tym zawodzie, mają możliwość wyjazdu na zagraniczne praktyki zawodowe do krajów Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+.

 

Zdobędziesz następujące kwalifikacje zawodowe:

ROL.11 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt

ROL.12 Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

 

Perspektywy zatrudnienia dla absolwentów technikum weterynarii:

•   przychodnie, gabinety, lecznice i kliniki dla zwierząt oraz laboratoria weterynaryjne,
•   stadniny koni,
•   inspektoraty weterynaryjne,
•   ogrody zoologiczne, fermy i schroniska dla zwierząt,
•   sklepy z artykułami dla zwierząt.

 

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych nauczysz się jak zorganizować obsługę imprez gastronomicznych. Zdobędziesz umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami i urządzeniami, dowiesz się jak planować i oceniać jadłospisy, obliczać wartość odżywczą i energetyczną potraw oraz posiłków. Staniesz się otwarty na nowości i będziesz kreatywny w działaniu, poprzez nowoczesne dekoracje potraw, carving, aranżację stołów oraz sal konsumpcyjnych. W trakcie nauki będziesz odbywać zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w doskonale wyposażonej szkolnej pracowni, renomowanych restauracjach oraz hotelach oraz za granicami kraju.

 

W trakcie 5-letniej nauki na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych, będziesz mieć następujące przedmioty zawodowe:

 

PRZEDMIOTY PRAKTYCZNE:

– technologia gastronomiczna,
– organizowanie produkcji gastronomicznej
– obsługa konsumenta.

 

PRZEDMIOTY TEORETYCZNE:

– wyposażenie zakładów gastronomicznych,
– technologia gastronomiczna z towaroznawstwem,
– zasady żywienia,
– język angielski zawodowy,
– działalność gospodarcza,
– organizacja produkcji gastronomicznej,
– obsługa konsumenta,
– bezpieczeństwo i higiena pracy.

 

Wybierając zawód technika żywienia i usług gastronomicznych, będziesz uczyć się na poziomie rozszerzonym języka angielskiego i biologii.

Zdobędziesz następujące kwalifikacje zawodowe:

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 

Perspektywy zatrudnienia dla absolwentów technikum żywienia i usług gastronomicznych:

•   restauracje i hotele, jako manager gastronomii, kucharz, kelner, barman, barista itp.,
•   firmy handlujące artykułami spożywczymi, jako przedstawiciel handlowy,
•   Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna,
•   placówki żywienia zbiorowego, np. szpitale, stołówki szkolne.

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych może również prowadzić własny zakład gastronomiczny np. pizzerię, bar restaurację itp.

 

 

·       Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim ul. Morcinka 9, 42-620 Nakło ŚL.
·       tel.: (32) 381-32-22; tel. kom. 606 138 806; 501 221 365; 504 411 226
·       e-mail: sekretariat@ckrnaklo.pl
·        www.ckrnaklo.pl

 

Źródło: wg informacji nadesłanej przez  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim