Kategoria: poradnik dla rodziców

18 sierpnia 2021

Domy wczasów dziecięcych

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w związku z pismem  Ministerstwa Edukacji i Nauki Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej nr DWEW-WWR.412.27.2021.BLP z dnia 12.08.2021 r. uprzejmie informujemy, że w maju br. Minister Edukacji i Nauki podpisał nowelizację dwóch rozporządzeń dotyczących funkcjonowania domów wczasów dziecięcych1.


(więcej…)

15 stycznia 2021

Szczepienia przeciw Covid-19 – ważne informacje

Od 15 stycznia br. można zgłosić chęć zaszczepienia się przeciw COVID-19 przez formularz online.


JAK SIĘ ZASZCZEPIĆ?

1. Zarejestruj się na bezpłatne szczepienie przez stronę gov.pl/szczepimysie, Internetowe Konto Pacjenta, dedykowaną infolinię: 989 lub u lekarza POZ.
2. Przejdź kwalifikację z lekarzem dla Twojego bezpieczeństwa zostaniesz zbadany przez lekarza.
3. Zaszczep się skorzystaj z bezpłatnego szczepienia i obserwuj stan swojego zdrowia.
4. Przyjmij drugą dawkę wszystkich informacji udzieli Ci Twój punkt szczepień.

JAK MOŻNA ZGŁOSIĆ CHĘĆ ZASZCZEPIENIA SIĘ?

1. Przez wypełnienie prostego formularza (imię i nazwisko, numer PESEL, adres mailowy, kod pocztowy i opcjonalnie numer telefonu) na stronie https://szczepimysie.pacjent.gov.pl/
2. Na adres mejlowy, podany w formularzu, otrzymasz wiadomość z prośbą o potwierdzenie zgłoszenia.
3. Wejdź na swoją pocztę i kliknij w link – Twój formularz zostanie zatwierdzony i zapisany w systemie.
4. Kiedy ruszy rejestracja na szczepienia dla Twojej grupy, dostaniesz wiadomość mejlową z informacją, że masz już wystawione e-skierowanie.
5. Wtedy będziesz mógł się zarejestrować na konkretny termin.

 

 

18 września 2020

Cyberprzemoc – poradnik dla rodziców

Cyberprzemoc to zjawisko, które najczęściej dzieje się poza wiedzą rodziców. Może ono dotknąć każdego, zarówno najzdolniejszego ucznia, jak i tego, który na lekcjach radzi sobie nieco gorzej.
(więcej…)

26 kwietnia 2018

Świetlica dla wszystkich uczniów, którzy wymagają zapewnienia opieki w szkole

Szkoła podstawowa oraz szkoła prowadząca kształcenie specjalne[1], a także gimnazjum[2],  zobowiązane są zapewnić zajęcia świetlicowe dla wszystkich uczniów, którzy:

  • pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców – na wniosek rodziców,
  • organizację dojazdu do szkoły lub
  • inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji. Zapewnienie uczniom możliwości korzystania ze świetlicy jest obowiązkiem ustawowym oraz jednym ze statutowych zadań szkoły publicznej.

W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Szczegółową organizację świetlicy określa statut szkoły, a precyzować może regulamin świetlicy.

Podczas zajęć świetlicowych w szkole podstawowej pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać nie więcej niż 25 uczniów. W przypadku szkół ogólnodostępnych i integracyjnych oraz szkół ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi liczba uczniów niepełnosprawnych na zajęciach świetlicowych pozostających pod opieką jednego nauczyciela wynosi nie więcej niż 5.[3] W przypadku szkół specjalnych oraz szkół ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi liczba uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym na zajęciach świetlicowych pozostających pod opieką jednego nauczyciela jest uzależniona od rodzaju niepełnosprawności i wynosić będzie od 1 września:

1) w oddziale dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – nie więcej niż 4;

2) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – nie więcej niż 4;

3) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z wyłączeniem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – nie więcej niż 6
4) w oddziale dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących – nie więcej niż 8;

5) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – nie więcej niż 8;

6) w oddziale dla uczniów niewidomych i słabowidzących – nie więcej niż 10;

7) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją – nie więcej niż12;

8) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – nie więcej niż 16;

9) 9 w oddziale zorganizowanym dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, o których mowa w pkt 1, 3, 4 oraz pkt 6-8 – nie więcej niż 5.

W oddziale szkoły specjalnej liczba uczniów niedostosowanych społecznie i uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym wynosi nie więcej niż 16.[4]

Świetlica zapewnia dzieciom bezpieczeństwo przez stałą obecność wychowawcy. Wychowawca świetlicy realizuje w ciągu roku szkolnego zajęcia zgodne z planem pracy świetlicy.

Czas przebywania ucznia w świetlicy może być zróżnicowany, a pobyt w świetlicy jest bezpłatny, niezależnie od spędzanej w niej liczby godzin.

Szkoła prowadzi dziennik zajęć w świetlicy, w którym dokumentuje zajęcia prowadzone z uczniami w świetlicy w danym roku szkolnym. Do dziennika zajęć w świetlicy wpisuje się plan pracy świetlicy na dany rok szkolny, imiona i nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy, oddział, do którego uczęszczają, i tematy przeprowadzonych zajęć oraz odnotowuje się obecność uczniów na poszczególnych godzinach zajęć. Przeprowadzenie zajęć wychowawca świetlicy potwierdza podpisem.[5]

Liczbę godzin zajęć świetlicowych, liczbę uczniów korzystających z opieki świetlicowej, oraz liczbę nauczycieli prowadzących zajęcia świetlicowe w danej szkole określa arkusz organizacji.

Należy pamiętać, że  zajęcia świetlicowe oraz zajęcia zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie mogą być prowadzone w ramach zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, tj. w ramach zajęć i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów. Zajęcia świetlicowe i z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej są organizowanie odrębnie. W arkuszu organizacji szkoły należy umieścić liczbę uczniów korzystających z opieki świetlicowej, liczbę godzin zajęć świetlicowych oraz liczbę nauczycieli prowadzących zajęcia świetlicowe.

Za organizację pracy świetlicy odpowiada dyrektor szkoły.

[1]Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 59 ze zm.), art. 105;

[2] Załącznik Nr 3 Rozporządzenia Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz.U. Nr 624 poz. 61 z  2001r. ze zm);

[3] §7 Rozporządzenia MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649, ze zm.);

[4] §6 ust. 5 i 6 Rozporządzenia MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r.; poz. 649, ze zm);

[5] § 4 ust.2 Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U.  2017 r.; poz. 1646)