20 maja 2020

Wytyczne GIS, MZ i MEiN

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a w przypadku organizacji i przeprowadzania tegorocznych egzaminów z Centralną Komisją Egzaminacyjną, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które przede wszystkim zapewnią dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek bezpieczne warunki, a organom prowadzącym i dyrektorom pomogą w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19.


Poniżej publikujemy zbiór wytycznych, które ukazały się w związku ze stopniowym uruchamianiem pracy szkół i placówek oświatowych oraz możliwością przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych.

 

 • Wytyczne MEiN, MZ i GIS dotyczące organizacji uroczystości szkolnych (studniówki) (plik pdf)
 • Wytyczne GIS, MZ i MEiN dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022 r. (plik pdf)
 • Wytyczne MEiN MZ i GIS – wrzesień_2021 pdf
 • Wytyczne GIS dla przedszkoli i instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – VII aktualizacja (31.03.2022) (plik pdf)
 • Zalecenia dla dyrektorów szkół ze strefy żółtej i czerwonej (plik pdf)
 • Wytyczne dla szkół i placówek – wrzesień 2020 (plik pdf)
 • Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna (plik doc)
 • Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole (plik doc)
 • Rekomendacje GIS – zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (plik doc)
 • Wytyczne – przeprowadzanie egzaminów (plik doc, plakat)
 • Wytyczne GIS – zajęcia praktyczne w szkole policealnej (plik doc)
 • Rekomendacje GIS – procedury działania poradni psychologiczno-pedagogicznych dla dzieci i młodzieży (plik doc)
 • Wytyczne – organizacja opieki w bursach i internatach (plik doc)
 • Dodatkowe wytyczne dla dyrektorów i nauczycieli w związku z umożliwieniem opieki uczniom klas I-III i organizacją konsultacji na terenie szkoły (plik doc)
 • Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży (plik doc)
 • Wytyczne MEN, MZ i GIS dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych (plik doc)
 • Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych