28 marca 2023

Komunikat w sprawie działalności politycznej w szkołach i placówkach


Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w związku z docierającymi do Kuratorium Oświaty w Katowicach pytaniami, interwencjami dotyczącymi organizowania na terenie szkoły spotkań z politykami, przypominam, że zgodnie z art.  86 ustawy z dnia 4 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.): W szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.

Ponadto, art. 108 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 ze zm.) stanowi, że zabroniona jest agitacja wyborcza na terenie szkół wobec uczniów.

Każdorazowo decyzję w sprawie organizacji spotkania z politykami na terenie szkoły podejmuje dyrektor, który  – jako organ kierujący szkołą zgodnie z art. 68 ustawy Prawo oświatowe oraz art. 7 ustawy Karta Nauczyciela  – reprezentuje ją na zewnątrz oraz odpowiada za jej działalność, w tym za przestrzeganie ww. wymienionych przepisów prawa.

Urszula Bauer
Śląski Kurator Oświaty