16 czerwca 2023

Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

7 czerwca 2023 r. Minister Edukacji i Nauki podpisał nowe  rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków.  Rozporządzenie zostanie opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 czerwca 2023 r. i wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


Najważniejsze zmiany dotyczą wzorów świadectw szkolnych promocyjnych, świadectw ukończenia szkoły oraz arkuszy ocen dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w których nie ma już nazw przedmiotów. Przy wpisywaniu nazw przedmiotów w ww. dokumentach szkoły muszą uwzględnić kolejność przedmiotów przyjętą w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół dla danego typu szkoły.

Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowe-rozporzadzenie-w-sprawie-swiadectw-dyplomow-panstwowych-i-innych-drukow