5 września 2023

SIO. Nowości w zakresie zasad przekazywania danych w SIO na rok szkolny 2023/2024

•  Komunikat MEiN

System informacji oświatowej (SIO) jest głównym źródłem danych do prowadzenia polityki oświatowej państwa. Obowiązkowi przekazywania danych podlegają wszystkie szkoły i placówki oświatowe, zarówno publiczne jak i niepubliczne.

Dane zgromadzone w SIO wg stanu na dzień 30 września 2023 r. będą m. in. podstawą do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2024 dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym planowanej wysokości subwencji oświatowej, która musi być podzielona do 15 października br.

Istotne jest, aby dane wprowadzone do SIO były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, głównie w zakresie liczby uczniów i wychowanków przypisanych do oddziałów podstawowych i dodatkowych (łącznie z danymi dziedzinowymi takimi jak na przykład orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, korzystanie z internatu), dane o pobytach w MOW, MOS, SOW, SOSW oraz o liczbie etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Wprowadzając dane, prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na daty przypisania uczniów lub wychowanków do oddziału/pobytu w ośrodku, daty obowiązywania danych dziedzinowych, a przy danych nauczyciela, daty rozpoczęcia stosunku pracy, tygodniowego wymiaru zajęć, danych o stopniu awansu zawodowego.

Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej

Wypełniając dane, należy pamiętać, że dane zgromadzone w SIO wg stanu na dzień 20 września 2023 r. będą podstawą podziału środków finansowych między ministrów i jednostki samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Dlatego sprawne i zgodne ze stanem faktycznym wykazanie danych nauczycieli jest w roku szkolnym 2023/2024 wyjątkowo istotne.

Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na zmiany w wykazywaniu niektórych danych, szczególnie danych dziedzinowych nauczycieli:

Awans zawodowy nauczyciela

 1. Dostępne do wyboru będą tylko cztery stopnie awansu:
  1. nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego nieodbywający przygotowania do zawodu nauczyciela.
  2. nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego;
  3. nauczyciel mianowany;
  4. nauczyciel dyplomowany;
 2. Należy usunąć z SIO następujące wpisane „pseudostopnie” awansu zawodowego:
  1. Nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego zatrudniony na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela,
  2. Osoba bez stopnia awansu zawodowego zatrudniona na podstawie art. 15 ust. 1-6 ustawy Prawo Oświatowe.
 3. Osoby posiadające w jednym podmiocie tylko i wyłącznie zatrudnienie z art. 10 ust. 9 KN lub art. 15 ust 1-6 ustawy Prawo Oświatowe nie mogą mieć wypełnionych informacji o stopniu awansu zawodowego.
 4. Jeżeli nauczyciel ma zatrudnienie w kilku placówkach, to:
  1. należy w każdej z nich wykazać najwyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela, o ile go posiada,
  2. planowanie awansu należy wykazać tylko w placówce, w której go faktycznie realizuje.

Obowiązki nauczyciela

 1. Każdy typ szkoły będzie miał listę obowiązków wynikającą z przepisów prawa, czyli na przykład nie będzie możliwości wprowadzenia obowiązku wychowania przedszkolnego na II etapie edukacyjnym, czy biologii na I etapie edukacyjnym lub w placówce oświatowo-wychowawczej.
 2. Utworzony zostanie nowy typ obowiązków: „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna”.
 3. Dodana zostanie również nowa grupa obowiązków związana z zajęciami dodatkowymi realizowanymi zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.).
 4. Na I etapie edukacyjnym, w przypadku edukacji językowej, prosimy wykazywać obowiązek ze wskazaniem nauczanego języka obcego.

Blokada możliwości wypełnienia Tygodniowego Wymiaru Zajęć (TWZ)

 1. W przypadku braku wymaganych ustawowo informacji o danych identyfikacyjnych lub danych dziedzinowych nauczyciela:
  1. awansu zawodowego;
  2. stanowiska;
  3. stażu pedagogicznego;
  4. wykształcenia
 2. nie będzie możliwości wypełnienia TWZ, co może być przyczyną nieuwzględnienia etatu nauczyciela:
  1. w naliczeniu części oświatowej subwencji ogólnej;
  2. w przypadku innych działań wykorzystujących informacje o etatach nauczycieli.
 3. W przypadku, gdy nauczyciel posiada w jednym podmiocie tylko i wyłącznie umowę o zatrudnieniu z art. 10 ust. 9 KN i nie zostaną usunięte informacje o stopniu/stopniach awansu zawodowego, nie będzie możliwości wypełnienia TWZ.
 4. W przypadku, gdy brak jest wypełnionego stażu pedagogicznego lub data ostatniej modyfikacji jest starsza niż rok, nie będzie możliwości wypełnienia TWZ.
 5. Uzupełnienie lub aktualizacja danych z pkt 1-3 umożliwi wypełnianie TWZ.

Liczba miejsc w placówce

Jednocześnie informujemy, że od nowego roku szkolnego 2023/2024 nie będzie możliwości zarejestrowania oddziałów podstawowych w przypadku niewykazania danych o liczbie miejsc w placówce przez podmioty zobowiązane do wypełnienia tych danych. Należy w pierwszej kolejności wykazać liczbę miejsc.

Dodatkowe informacje

Ponadto informujemy, że:

 • na stronie https://icein.gov.pl/aktualnosci/ znajdują się informacje o zmianach wprowadzonych w systemie informacji oświatowej;
 • na stronie https://pomoc.sio.gov.pl/ znajdują się:
  • instrukcje techniczne,
  • instrukcje merytoryczne,
  • odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w zakresie m.in. wprowadzanie danych dotyczących uczniów i nauczycieli.

Wsparcie merytoryczne zapewniają pracownicy kuratoriów oświaty. Kontakty na stronie https://icein.gov.pl/kontakt/.

Pytania można również wysyłać za pośrednictwem formularza w Strefie Pracownika SIO lub formularza zamieszczonego na stronie https://pomoc.sio.gov.pl/.


Źródło: Zespół SIO