10 kwietnia 2024

Szczegółowy zakres zadań nauczyciela-doradcy metodycznego

Szczegółowy zakres zadań nauczyciela-doradcy metodycznego:

I. Wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

 1. rozwijaniu umiejętności metodycznych;
 2. planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;
 3. opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;
 4. podejmowaniu działań innowacyjnych.

II. Realizowanie zadań przez:

 1. udzielanie indywidualnych konsultacji;
 2. prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;
 3. organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli;
 4. organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli szkół i placówek, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń;
 5. prowadzenie innych form doskonalenia, w tym seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń;
 6. udzielanie konsultacji;
 7. upowszechnianie przykładów dobrej praktyki.

III. Wydawanie opinii na temat pracy ocenianego nauczyciela na wniosek dyrektora lub nauczyciela.

IV. Udział w pracach zespołów rozpatrujących odwołania nauczycieli od oceny pracy i wniosków dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, oraz nauczycieli pełniących w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły przez okres co najmniej 6 miesięcy o ponowne ustalenie oceny pracy.

V. Obserwacja zajęć otwartych prowadzonych przez nauczycieli kontraktowych odbywających staż na stopień nauczyciela mianowanego i nauczycieli mianowanych odbywających staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 2200

VI. Udział w naradach organizowanych przez dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli, w której nauczyciel-doradca metodyczny jest zatrudniony.

VII. Dokumentowanie realizacji zadań w formie określonej przez dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli.

VIII. Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli w drugim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela oraz omówienie tych zajęć z nauczycielem w przypadku wskazania przez dyrektorów szkół lub placówek, że zajęcia te mają być przeprowadzone w obecności nauczyciela-doradcy metodycznego.

IX. Udział w pracach komisji w przypadku powołania przez dyrektorów szkół lub placówek do komisji wydających opinie w sprawie zajęć prowadzonych przez nauczycieli w ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela.

Szczegółowy sposób realizacji zadań powierzonych przez Śląskiego Kuratora Oświaty nauczyciela-doradcy metodycznego, zostanie określony przez dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli.