9 marca 2023

Poznaj nasze zawody w Technikum nr 5 w Zespole Szkół Handlowych w Katowicach

TECHNIK HANDLOWIEC

SYMBOL CYFROWY ZAWODU 522305

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

Technik handlowiec to osoba, która potrafi wykonywać zadania zawodowe z zakresu prowadzenia sprzedaży i prowadzenia działalności handlowej. Technik handlowiec (handlowiec) potrafi przyjmować dostawy oraz przygotowywać towary do sprzedaży. Praca handlowca polega na profesjonalnej obsłudze klienta. Handlowiec w zakresie wykonywania zadań zawodowych sprzedawcy wykonuje czynności zawodowe w punktach sprzedaży detalicznej, drobnodetalicznej, hurtowej oraz sklepach internetowych. Do obowiązków handlowca należy prowadzenie działań reklamowych i marketingowych, organizowanie i prowadzenie działań handlowych, a także zarządzanie działalnością handlową przedsiębiorstwa.

Handlowiec potrafi zrealizować zamówienie klienta, sporządzić dokumenty handlowe i magazynowe oraz dokonać niezbędnych rozliczeń, opracować ofertę handlową dostosowaną do potrzeb klientów, zamówić towary i usługi na podstawie oferty handlowej, prowadzić negocjacje handlowe, prowadzić działania promocyjne przedsiębiorstwa handlowego, przyjąć reklamację i przeprowadzić postępowanie reklamacyjne, przeprowadzić inwentaryzację, określać koszty i przychody działalności handlowej, obsługiwać urządzenia techniczne wspomagające sprzedaż towarów.

Handlowiec powinien posiadać między innymi umiejętność komunikowania się z klientami zgodnie z zasadami aktywnego słuchania, etyki, kultury zawodowej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, budowania pozytywnych relacji z klientami, wykonywania pracy pod dużą presją i emocjonalnym napięciem.

Szczególnie istotne w wykonywaniu zawodu handlowca są: uczciwość, kompetencje społeczne, poprawne posługiwanie się językiem ojczystym i obcym, a także umiejętność pracy w zespole.

TECHNIK KSIĘGARSTWA

SYMBOL CYFROWY ZAWODU 522306

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

PGF.10. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej

Jedyny taki kierunek w Katowicach i na Śląsku!

Technik księgarstwa to osoba, która potrafi wykonywać zadania zawodowe z zakresu prowadzenia sprzedaży i prowadzenia działalności informacyjno-bibliograficznej. Technik księgarstwa potrafi wykonywać  prace związane z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży, przyjmować dostawy oraz przygotować towary do sprzedaży. Praca technika księgarstwa polega na profesjonalnej obsłudze klienta zgodnie ze standardami danej firmy. Technik księgarstwa w zakresie wykonywania zadań zawodowych sprzedawcy wykonuje czynności zawodowe w punktach sprzedaży detalicznej, drobno detalicznej oraz hurtowej. Technik księgarstwa pozyskuje informacje o asortymencie księgarskim i rynku wydawnictw, potrafi wykonywać zadania zawodowe w zakresie opracowywania bibliografii i katalogów a także organizowania działań marketingowych w księgarni.

Miejscami, w których technik księgarstwa znajduje zatrudnienie, są zarówno działy sprzedaży książek w dużych sklepach wielobranżowych (np. supermarketach), małe, jednoosobowe księgarnie, większe, kilkuosobowe – często przedsiębiorstwa rodzinne – i duże, wieloosobowe księgarnie zarówno ogólnoasortymentowe, jak i specjalistyczne. Stosownym miejscem zatrudnienia technika księgarstwa są też hurtownie książek, w których oprócz kompletowania zamówień klientów organizuje działalność marketingową, nadzoruje wysyłkę i dba o dobre relacje z wydawnictwami i księgarniami. Wydawnictwa zatrudniają techników księgarstwa przeważnie w działach handlowych, a także promocji sprzedaży. Umiejętność opracowywania katalogów wydawniczych i konstruowania ofert handlowych, a także organizowania spotkań autorskich, kiermaszów, stoisk targowych i wystaw sprawia, że ich kompetencje zawodowe są atrakcyjne dla pracodawców w szeroko pojmowanym obrocie księgarskim.

Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa

adres: ul. gen. J. Hallera 60, 40-358 Katowice

nr telefonu: 32 256 99 34

adres email: sekretariat@zshkatowice.pl

adres strony internetowej szkoły: www.zshkatowice.pl  

Źródło: Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach