17 kwietnia 2024

SILVA RERUM Teksty kultury w dydaktyce języka polskiego jako obcego, drugiego, odziedziczonego


Przedstawiamy Państwu publikację dofinansowaną przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach konkursu Wspieranie dzieci i młodzieży polonijnej oraz polskiej mieszkającej poza granicami Polski 2023 – projekt Szkoła dobrej jakości.

Prezentowany zbiór materiałów dydaktycznych zawiera gotowe scenariusze zajęć z języka polskiego jako obcego/drugiego/odziedziczonego dla uczniów II, III etapu edukacji, studentów oraz osób dorosłych. Zostały one opracowane z myślą o rozwoju kompetencji językowych komunikacyjnych (sprawności rozumienia tekstów, mówienia oraz pisania), kompetencji leksykalnej, poprawności gramatycznej, kompetencji kulturowych z zakresu wiedzy o Polsce, polskich tekstach kultury, a także kompetencji z zakresu języka edukacji szkolnej, umiejętności analizy tekstów kultury, interpretacji tekstów literackich z elementami językoznawstwa oraz kluczowych w edukacji XXI wieku kompetencji społecznych i obywatelskich. Materiały mogą być wykorzystywane w edukacji polonijnej za granicą, a także w pracy z uczniem z doświadczeniem migracji w Polsce.

Każdy scenariusz zajęć zawiera:

  • informacje dotyczące poziomu biegłości językowej uczniów oraz etapu edukacji,
  • cele dydaktyczne,
  • materiały źródłowe, w tym teksty literackie, wiersze, piosenki, filmy, itp.
  • zadania dydaktyczne indywidualne i grupowe, zadania projektowe,
  • ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, w tym ćwiczenia interaktywne (przygotowane w aplikacji Wordwall, Learning Apps),
  • wprowadzenie do zadań oraz informację zwrotną wraz z kluczem do wybranych ćwiczeń (w przypadku zadań pozbawionych klucza w wersji interaktywnej) z możliwością wykorzystania na platformie typu LMS albo w czasie zajęć stacjonarnych jako wskazówki dla nauczyciela dot. realizacji zajęć.

Podstawą wyboru treści oraz strategii dydaktycznych były standardy nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego/odziedziczonego, w tym Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą MEN oraz w pewnym zakresie Programy nauczania języka polskiego jako obcego (Poziomy A1-C2).