15 stycznia 2020

Nabycie przez nowo tworzoną placówkę statusu placówki doskonalenia nauczycieli

Uzyskanie przez nowo tworzoną placówkę doskonalenia nauczycieli wstępnej akredytacji nie jest tożsame z nadaniem tej placówce statusu placówki doskonalenia nauczycieli. Jest to niezbędny, ale nie jedyny warunek do utworzenia placówki doskonalenia. W przypadku niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli rozpoczęcie działalności przez tę placówkę jest możliwe dopiero po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez samorząd województwa właściwy ze względu na siedzibę placówki doskonalenia, natomiast w przypadku publicznej placówki doskonalenia nauczycieli konieczne jest podjęcie uchwały organu stanowiącego właściwej jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z odrębnymi przepisami.