23 kwietnia 2024

Publikacja w języku angielskim – Uczenie się na rzecz zrównoważonego rozwoju w Europie


Raport prezentuje, w jaki sposób uczenie się na rzecz transformacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju jest realizowane w europejskich szkołach.  W przeprowadzonej na potrzeby raportu analizie podstaw programowych/ programów nauczania, sprawdzono które z kompetencji zdefiniowanych na podstawie Europejskich ram kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju GreenComp, są rozwijane w szkołach – w jakiej formie i w ramach jakich przedmiotów (Rozdział 1).  Przeanalizowano również rolę nauczycieli i kadry kierowniczej szkół w uczeniu na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym ich przygotowanie do tego zadania w procesie kształcenia oraz możliwości podjęcia rozwoju zawodowego i otrzymania rożnego rodzaju wsparcia w tym obszarze w trakcie kariery zawodowej (Rozdział 2). W raporcie omówiono również m.in. przykłady działań na rzecz zrównoważonego rozwoju angażujące całą społeczność szkolną, zapytano o wsparcie finansowe dla realizacji zadań w obszarze zrównoważonego rozwoju i monitorowanie działań ekologicznych przez kraje (Rozdział 3).

Uczenie się na rzecz zrównoważonego rozwoju w Europie – Aktualności – Eurydice