1 września 2023

Projekt „Szkoła dostępna dla wszystkich”


Opis projektu

Instytut Badań Edukacyjnych, UNICEF oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy  z uczelniami i organizacjami pozarządowymi realizują w okresie od maja 2023 r. do listopada 2025 r. projekt „Szkoła dostępna dla wszystkich” (Accesssible School for All).

Celem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli specjalistów (pedagogów, psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów) w zakresie udzielania adekwatnego do potrzeb wsparcia dla wszystkich grup odbiorców (dzieci/uczniów, rodziców, nauczycieli).

Projekt dostarczy narzędzi pomocnych w prowadzeniu zajęć wychowawczo-specjalistycznych, w tym integracyjnych, zapewniających poczucie wspólnoty wśród dzieci i uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów będących uchodźcami z Ukrainy oraz dbałość o budowanie przyjaznego klimatu w klasie/szkole w ramach ochrony zdrowia psychicznego dzieci i uczniów.

Główne cele projektu

We współpracy ze środowiskiem akademickim oraz organizacjami pozarządowymi zostaną opracowane oraz przeprowadzone szkolenia, które wpiszą się w obecne wyzwania, przed którymi stoją nauczyciele specjaliści oraz odpowiedzą na pytania:

  • jak wspierać rozwój przedszkola/szkoły jako organizacji, która staje się coraz bardziej dostępna, bezpieczna i przyjazna wszystkim dzieciom/uczniom, rodzicom i nauczycielom oraz daje możliwości wszechstronnego rozwoju wszystkim osobom uczącym się?
  • jak realizować działania edukacyjno-specjalistyczne służące wzmacnianiu zdrowia psychicznego dzieci i uczniów?
  • jak prowadzić skuteczne działania, których celem jest włączenie grupy dzieci i uczniów będących uchodźcami z Ukrainy do zespołu/klasy/środowiska lokalnego? Jak prowadzić proces kształcenia uczniów z doświadczeniem migracji?
  • w jaki sposób wykorzystać metody diagnostyczne oraz dostępne narzędzia diagnostyczne  w procesie oceny funkcjonalnej?
  • w jaki sposób organizować środowisko sprzyjające uczestnictwu uczniów w procesie nauczania-uczenia się?

Uczestnicy projektu będą wdrażali w praktyce oraz dokumentowali przeprowadzone interwencje, czyli oddziaływania edukacyjno-specjalistyczne wobec uczniów i rodziców oraz zespołu innych nauczycieli danej placówki. W celu wzmocnienia tych oddziaływań szkolenie nauczycieli specjalistów będzie prowadzone w nowoczesnej formie obejmującej konsultacje, doradztwo i superwizje bieżącej pracy z uczniami, co będzie sprzyjało poszerzeniu kompetencji i wdrożeniu do praktyki strategii oddziaływania zapewniających dostępność edukacji dla wszystkich uczniów.

Szkolenia w interaktywnej formule będą realizowane na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. W strukturze programów szkoleń znajdą się:

  • webinary, których treści zamieszczone na platformie będą dostępne dla uczestników w trybie ciągłym: filmy edukacyjne, materiały do samokształcenia (scenariusze, poradniki, przewodniki, studia przypadków, studia interwencji), interaktywne ćwiczenia oraz quizy.
  • warsztaty realizowane online w trybie synchronicznym w formie spotkań z trenerami – ekspertami, którzy poprowadzą dyskusję, odpowiedzą na pytania i wątpliwości związane z tematami poruszanymi na szkoleniach.

W czasie trwania projektu pracownicy merytoryczni placówek biorących w nim udział w projekcie oraz rodzice uczniów będą mieli możliwość korzystania ze wsparcia w postaci konsultacji udzielane przez specjalistów merytorycznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego (lekarze psychiatrzy, psychologowie kliniczni).

W projekcie planuje się udział 560 placówek edukacyjnych (szkół, przedszkoli, poradni psychologiczno–pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli) oraz 1120 zatrudnionych w nich nauczycieli specjalistów, którzy dzięki udziałowi w projekcie zostaną przygotowani do pełnienia funkcji doradcy ds. dostępności uczenia.

Projekt będzie miał również komponent badawczy i ewaluacyjny, a wyniki otrzymane w rezultacie tych działań mają służyć wytworzeniu praktyk sprawdzonych empirycznie (evidence–based) wzmacniając w ten sposób system dostępnej i włączającej edukacji dla wszystkich. Na zakończenie projektu zostanie opracowany katalog dobrych praktyk, które zostaną udostępnione wszystkim nauczycielom-specjalistom.

Szczegóły na stronie IBE https://www.ibe.edu.pl/index.php/pl/szkola-dostepna-dla-wszystkich-opis-projektu