28 kwietnia 2023

Publikowanie komunikatów podmiotów zewnętrznych na stronie Kuratorium


W związku z licznymi prośbami różnych podmiotów o rozpowszechnianie na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach komunikatów dotyczących różnorodnych przedsięwzięć edukacyjnych, informujemy, że od 2 maja 2023 r. Kuratorium Oświaty w Katowicach będzie zamieszczać i promować wyłącznie materiały rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, podmiotów funkcjonujących w systemie oświaty (zgodnie z Kartą informacyjną nr 7) oraz wskazane przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

Jednocześnie informujemy, że w celu przekazania wiadomości o przedsięwzięciu lub ofercie, mogą Państwo skorzystać z ogólnodostępnej bazy adresów mailowych szkół znajdującej się na stronie https://rspo.men.gov.pl/

Przypominamy, że za działalność przedszkola, szkoły, placówki, w tym innych podmiotów na terenie szkoły, odpowiada dyrektor.

Kompetencje dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki zostały określone w art. 68 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.),  zgodnie z którymi dyrektor w szczególności:

  1. kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
  2. sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 2;
  3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
  4. (…)
  5. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę;
  6. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
  7. (…)
  8. stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki;
  9. (…)

Ponadto w myśl art. 86 przywołanej powyżej ustawy w szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki. Podjęcie działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.