13 kwietnia 2022

Zmiany w organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy

12 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. z 11 kwietnia, poz. 795).


Najważniejsze zmiany

Wprowadzono  regulację umożliwiającą realizację w roku szkolnym 2021/2022 wybranych efektów kształcenia z podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przez uczniów  oddziałów  przygotowawczych zorganizowanych w branżowej szkole I stopnia lub technikum.

Wprowadzono rozwiązanie, zgodnie z którym w roku szkolnym 2021/2022 uczeń będący obywatelem Ukrainy uczęszczający do oddziału przygotowawczego nie podlega klasyfikacji rocznej, przypadku gdy rada pedagogiczna uzna, że nie zna on języka polskiego lub znajomość języka polskiego jest niewystarczająca do korzystania z nauki, lub też zakres realizowanych w szkole zajęć edukacyjnych uniemożliwia przeprowadzenie klasyfikacji rocznej tego ucznia. W tym przypadku zamiast świadectwa szkolnego uczeń otrzyma zaświadczenie o uczęszczaniu do oddziału przygotowawczego. W przepisach wskazano, jakie informacje należy zamieścić w tym zaświadczeniu oraz  określono, w którym miejscu arkusza ocen ucznia należy wpisać informację o uchwale rady pedagogicznej, na podstawie której uczeń nie podlegał klasyfikacji rocznej.

Dopuszczono możliwości kontynuacji wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym  ze zwiększoną liczebnością do ukończenia przez dzieci będące obywatelami Ukrainy wychowania przedszkolnego.

Umożliwiono  funkcjonowanie ze zwiększoną liczebnością obecnych  klas I i II  publicznej szkoły podstawowej, do której przyjęto uczniów z Ukrainy, do końca etapu edukacyjnego. Uczniowie obecnej klasy III w przyszłym roku również  mogą uczyć się w dotychczasowym oddziale w klasie IV (w klasie IV nie ma ustalonych rozporządzeniem limitów).

Analogicznie, do końca etapu edukacyjnego, umożliwiono funkcjonowanie ze zwiększoną liczebnością oddziału integracyjnego lub specjalnego w przedszkolu lub w szkole, do którego przyjęto uczniów z Ukrainy. Adekwatne rozwiązanie będzie dotyczyć grup wychowawczych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych.

W celu zwiększenia efektywności nauki języka polskiego wprowadzono przepisy  określające maksymalną liczbę uczniów w grupie na dodatkowych zajęciach lekcyjnych z języka polskiego do 15. Zwiększono minimalną tygodniową liczbę godzin zajęć z 2 do 6. Dodatkowo zniesiono limit maksymalnej tygodniowej liczby godzin dodatkowych zajęć języka polskiego oraz dodatkowych zajęć wyrównawczych z danego przedmiotu.

W obecnym roku szkolnym – w przypadku klas, do których uczęszczają uczniowie będący obywatelami Ukrainy – zwiększono limity dotyczące obowiązkowego podziału na grupy w przypadku oddziału przekraczającego liczbę 30 uczniów podczas obowiązkowych zajęć z informatyki, z języków obcych nowożytnych i wychowania fizycznego oraz 34 uczniów w przypadku obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz w przypadku zajęć z kształcenia zawodowego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych.

Dopuszczono możliwość kontynuacji wychowania przedszkolnego dzieciom będącym obywatelami Ukrainy w oddziałach przedszkolnych publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych – rodzice składają do dnia 30 czerwca 2022 r., deklarację o kontynuowaniu w roku szkolnym 2022/2023 wychowania przedszkolnego w tym publicznym przedszkolu lub tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej.

 Umożliwiono również w roku szkolnym 2021/2022 zatrudnianie, za zgodą kuratora oświaty, w uzasadnionych przypadkach, w publicznej placówce oświatowo–wychowawczej oraz publicznej placówce zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, osób niebędących nauczycielami (do tej pory analogiczne rozwiązanie obowiązywało tylko w szkołach). Podstawa prawna zatrudnienia – art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Wprowadzono zmiany w zakresie zasad bezpieczeństwa dla tworzonych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Zróżnicowano konieczne wymagania w zależności od wieku dzieci i uczniów korzystających z lokali przedszkolnych lub szkolnych. W odniesieniu do szkół wprowadzono możliwość prowadzenia zajęć w lokalach szkolnych, które mogą znajdować się również w innym niż szkoła użytkowanym budynku użyteczności publicznej lub jego części. Taki budynek (lub jego część) musi spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, właściwe dla kategorii zagrożenia ludzi tej strefy pożarowej, w której lokal szkolny się znajduje, a w szczególności nie występują w tym lokalu ani na drogach ewakuacyjnych z tego lokalu warunki techniczne będące podstawą do uznania budynku za zagrażający życiu ludzi.

Wprowadzono regulację, zgodnie z którą w bieżącym roku szkolnym możliwe będzie tworzenie oddziałów przygotowawczych także w szkołach sportowych oraz szkołach mistrzostwa sportowego.