23 kwietnia 2024

Informacja dotycząca akredytacji kuratora oświaty na prowadzone kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej

Akredytację na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej, o której mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1-4 oraz w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w drodze decyzji administracyjnej, przyznaje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej na okres 5 lat.


O akredytację konkretnego kursu (turnusu, szkolenia) prowadzonego w ramach danej formy pozaszkolnej, spełniając wymagania określone w art. 118 ust. 1, 1a i 3 ustawy – Prawo oświatowe, może wnioskować do kuratora oświaty podmiot uprawniony do prowadzenia tej formy pozaszkolnej. Podmioty te zostały wskazane przez ustawodawcę w art. 117 ust. 2-2e ustawy – Prawo oświatowe.

Biorąc pod uwagę przepisy art. 117 ust. 2-2e oraz art. 118 ust. 1, 1a, 8 i 8a ustawy – Prawo oświatowe, akredytację może otrzymać:

1)  publiczna i niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego na:
a) kwalifikacyjny kurs zawodowy,
b) kurs umiejętności zawodowych,
c) kurs kompetencji ogólnych,
d) kurs, o którym mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy – Prawo oświatowe, jeżeli kształcenie w tej formie jest prowadzone w oparciu o programy określone na podstawie przepisów dotyczących uzyskiwania i uzupełniania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych;

2)  publiczne i niepubliczne centrum kształcenia zawodowego na:
a) kwalifikacyjny kurs zawodowy,
b) kurs umiejętności zawodowych,
c) kurs kompetencji ogólnych,
d) turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników,
e) kurs, o którym mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy – Prawo oświatowe, jeżeli kształcenie w tej formie jest prowadzone w oparciu o programy określone na podstawie przepisów dotyczących uzyskiwania i uzupełniania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych;

3)  publiczne i niepubliczne branżowe centrum umiejętności na:
a) turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników,
b) branżowe szkolenie zawodowe,
c) kurs, o którym mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy – Prawo oświatowe, jeżeli kształcenie w tej formie jest prowadzone w oparciu o programy określone na podstawie przepisów dotyczących uzyskiwania i uzupełniania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych;

4)  podmiot prowadzący działalność oświatową, o którym mowa w art. 170 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe (na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców) na kwalifikacyjny kurs zawodowy. Aby uzyskać akredytację podmiot ten obowiązany jest do wcześniejszego prowadzenia przez okres 3 lat kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub, na podstawie odrębnych przepisów, edukacji pozaszkolnej w zakresie zawodu lub zawodów odpowiadających zawodowi lub zawodom określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego;

5)  instytucja rynku pracy, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego), prowadząca działalność edukacyjno-szkoleniową, która przez okres 3 lat prowadziła kwalifikacyjny kurs zawodowy lub na podstawie odrębnych przepisów, edukację pozaszkolną w zakresie zawodu lub zawodów odpowiadających zawodowi lub zawodom określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

W przypadku kursu, o którym mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy – Prawo oświatowe, akredytacja może być przyznana jeżeli:

a) kurs prowadzony jest przez podmiot do tego uprawniony, tj. posiadający status publicznej lub niepublicznej: placówki kształcenia ustawicznego, centrum kształcenia zawodowego, branżowego centrum umiejętności, ponadto

b) kształcenie jest prowadzone w oparciu o programy określone na podstawie przepisów dotyczących uzyskiwania i uzupełniania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych, ponadto

c) podmiot ubiegający się o przyznanie akredytacji spełnia wymogi określone w art. 118 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe.

Nie podlegają akredytacji kursy, których program nauczania uwzględnia jedynie treści ustalone przez placówkę kształcenia ustawicznego, centrum kształcenia zawodowego lub branżowe centrum umiejętności.

Do przepisów dotyczących uzyskiwania i uzupełniania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych (innych niż podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego lub kształcenia ogólnego) należą akty wykonawcze do ustaw, w których właściwy minister określił program, ramowy program lub zakres tematyczny na kursie.

Obowiązek wskazania przepisu prawa, na podstawie którego określono program realizowany na kursie należy do wnioskodawcy. Kurator Oświaty w trakcie sprawdzania wniosku pod względem formalnym sprawdza czy wskazany przepis prawa spełnia wymóg przepisu dotyczącego uzyskiwania i uzupełniania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmiany kwalifikacji zawodowych.

Akredytację może uzyskać placówka lub centrum, które:

  1. prowadziło kształcenie w formie lub formach pozaszkolnych przez okres co najmniej 3 lat;
  2. opracowuje i stosuje system zapewniania jakości kształcenia oraz systematycznie go doskonali;
  3. zapewnia bazę wyposażoną w środki dydaktyczne – w zakresie danej formy pozaszkolnej;
  4. zapewnia wykwalifikowaną kadrę – w zakresie danej formy pozaszkolnej;
  5. zapewnia program nauczania, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 117 ust. 5 ustawy – Prawo oświatowe – w zakresie danej formy pozaszkolnej;
  6. zapewnia warunki realizacji praktycznej nauki zawodu – w przypadku ubiegania się o akredytację na kształcenie w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1 i 2 ustawy – Prawo oświatowe;
  7. zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki realizacji kształcenia w danej formie pozaszkolnej;
  8. udostępnia uczestnikom danej formy pozaszkolnej materiały dydaktyczne,
  9. prowadzi dokumentację kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 117 ust. 5 ustawy – Prawo oświatowe.

Wymóg co najmniej 3-letniego okresu kształcenia dotyczy w pierwszej kolejności formy, o akredytację której podmiot wnioskuje. W dalszej kolejności innych form, do prowadzenia których był ustawowo uprawniony, a w przypadku podmiotów prowadzących działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe i instytucji rynku pracy, o których mowa w art.  6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, również edukacji pozaszkolnej w zakresie zawodu lub zawodów odpowiadających zawodowi lub zawodom określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.
Kształcenie to podmiot wnioskujący o przyznanie akredytacji powinien prowadzić przez okres 3 lat, na terytorium Polski, w oparciu o polskie przepisy i bezpośrednio przed datą złożenia wniosku o przyznawanie akredytacji. Nie jest spełnieniem tego wymogu prowadzenie kształcenia przez okres co najmniej 3 lat, następnie zaprzestanie jego prowadzenia i obecnie wnioskowanie o przyznanie akredytacji powołując się na spełnienie tego wymogu w przeszłości.
Wymóg ten dotyczy podmiotu wnioskującego o przyznanie akredytacji. Nie spełnia go nowo założony podmiot, którego wspólnikiem jest inny podmiot prowadzący dotychczas to kształcenie.

Wniosek o przyznanie akredytacji kuratora oświaty może dotyczyć tylko jednego kursu (szkolenia) organizowanego w ramach danej formy pozaszkolnej. Zasada odrębnego wniosku o przyznanie akredytacji na konkretny kurs (szkolenie) dotyczy kursów (szkoleń) organizowanych w ramach form pozaszkolnych wskazanych w art. 117 ust. 1a ustawy – Prawo oświatowe.

Szczegóły dotyczące zasad i procedury uzyskania akredytacji Śląskiego Kuratora Oświaty na kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej znajdują się w karcie informacyjnej nr 32 zamieszczonej na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach www.kuratorium.katowice.pl w zakładce Załatwianie spraw » Karty informacyjne o sposobie załatwiania spraw.

 

Źródło: Pismo DSKKZ-WKD.4220.1.2024.JN z Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej