8 grudnia 2022

Informacje i materiały dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2023 na stronie CKE w Warszawie

Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie  dostępne są na bieżąco aktualizowane informacje i materiały dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2023, zamieszczone w poniższych zakładkach:


 • Informacje o egzaminie
 • Podstawa programowa
 • Informatory
 • Arkusze egzaminacyjne
 • Harmonogram, komunikaty i informacje
 • Wyniki, sprawozdania
 • Materiały dodatkowe, arkusze diagnostyczne
 • Archiwum

 Informacje te są szczególnie przeznaczone dla:

 1. uczniów 4-letnich liceów ogólnokształcących oraz szkół artystycznych realizujących program 4-letniego liceum ogólnokształcącego, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2022/2023
 2. absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, z wyjątkiem absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2018–2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości
 3. osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe – wydane za granicą, ale nieuprawniające do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej, które przystępują do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.