26 kwietnia 2024

Wykaz poradni psychologiczno-pedagogicznych, które wydają orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, wydają zespoły działające w poradniach wskazanych przez kuratora oświaty, za zgodą organów prowadzących te poradnie.

Kurator oświaty wskazując poradnię, w której będą działały zespoły wydające orzeczenia i opinie dla ww. dzieci i uczniów, uwzględnia spełnienie przez poradnię warunków:

  • posiadania przez kadrę pedagogiczną poradni kwalifikacji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r., poz. 984, 1234, 1586 i 1672) w zakresie odpowiednim do rodzaju niepełnosprawności;
  • wyposażenia poradni w narzędzia diagnostyczne umożliwiające ocenę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów odpowiednio niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 2061)

Załączniki

PPP - śląskie
Data: 2024-04-26, rozmiar: 25 KB