6 lipca 2022

SCWEW, czyli Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą

Uczeń z niepełnosprawnością może realizować kształcenie specjalne, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zarówno w szkole specjalnej, jak i szkole ogólnodostępnej, w tym integracyjnej. W celu poprawy dostępności usług edukacyjnych we wszystkich rodzajach szkół, dla wszystkich uczniów, w tym także uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach projektu grantowego realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie powstały Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW).

Takich centrów działa w Polsce 23, w tym dwa: w Sosnowcu i w Częstochowie funkcjonują w województwie śląskim. Dominującym zakresem wsparcia centrum w Sosnowcu jest niepełnosprawność ruchowa, natomiast centrum w Częstochowie – spektrum autyzmu.

Wszystkie SCWEW-y współpracują z przedszkolami i szkołami ogólnodostępnymi, a ich zadaniem jest udzielanie wsparcia w zakresie realizacji kształcenia włączającego i wsparcia uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Wsparcie udzielane jest w wielu formach, m. in. poprzez organizację szkoleń eksperckich, działania promujące edukację włączającą, organizację pomocy dla uczniów i zespołów klasowych szkół uczestniczących w projekcie.

W ramach realizacji zadań SCWEW możliwy jest zakup sprzętu specjalistycznego zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami przedszkoli i szkół ogólnodostępnych. Sprzęt będzie udostępniany przedszkolu lub szkole, które zgłoszą takie zapotrzebowanie i uzyskają pozytywną akceptację zespołu SCWEW. W SCWEW-ach funkcjonują wypożyczalnie sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych.

Przy niektórych SCWEW-ach powstały Ośrodki Wsparcia i Testów (OWiT). Są to elementy programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które działają w ramach Centrów informacyjno-doradczych dla osób z niepełnosprawnością. W województwie śląskim Ośrodek Wsparcia i Testów powstał przy SCWEW-ie w Sosnowcu. Osoby z niepełnosprawnością mogą tam testować sprzęt ułatwiający im codzienne funkcjonowanie, mogą go również bezpłatnie wypożyczyć. Ośrodki zachęcają osoby z niepełnosprawnościami do stosowania technologii asystujących, wspomagających ich w codziennym funkcjonowaniu.