18 stycznia 2023

Poznaj nasze zawody w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych Technikum nr 17 w Katowicach

Poznaj nasze zawody w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych Technikum nr 17 w Katowicach

Zawód technik analityk 311103

Opis zawodu:

Podstawowe zadania chemika-analityka to oznaczanie składu jakościowego i ilościowego materii. Nauka obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania pracy technika analityka. Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażoną pracownię chemiczną, gdzie uczeń w trakcie nauki zdobywa wiele praktycznych umiejętności pracy w laboratorium. Pracownia przygotowana jest do nauki analizy jakościowej, ilościowej oraz instrumentalnej. Uczniowie mogą brać udział w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych, których laureaci mają zapewnione indeksy wielu współorganizujących je wyższych uczelni.

Do potencjalnych miejsc pracy zaliczyć można przede wszystkim:

– laboratoria przemysłowe (kontrole procesów technologicznych, analizy surowców i produktów, wprowadzanie nowych technik i metod, analizowanie przyczyn awarii),

– laboratoria środowiskowe (analizy wód, gleb, atmosfery, ciągły monitoring zanieczyszczeń ekosfery),

-laboratoria pracujące dla potrzeb przemysłu spożywczego (badanie jakości produktów spożywczych),

– laboratoria pracujące na rzecz rolnictwa (ocena jakości gleb, stopnia skażenia produktów rolnych, racjonalizacja nawożenia, stosowania pestycydów, regulatorów wzrostu itp.),

– laboratoria kliniczne (analizy ambulatoryjne, diagnostyczne).

W trakcie nauki uczniowie przystępują do egzaminu zawodowego na kwalifikacje w zawodzie, by po ukończeniu szkoły uzyskać tytuł zawodowy technika analityka. Mogą kontynuować naukę na uczelniach wyższych na kierunkach: chemicznym, biochemicznym, farmaceutycznym, analityki medycznej, ochrony środowiska itp. Technicy analitycy znaleźć mogą również zatrudnienie w laboratoriach naukowo-badawczych, kryminalistycznych, toksykologicznych, pracujących dla potrzeb archeologii, geologii, historii i innych.

Kwalifikacje dla zawodu technik analityk:

– CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych.

– CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych.

Zawód technik elektronik 311408

Opis zawodu:

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę teoretyczną i szereg praktycznych umiejętności w zakresie: wykonywania prostych układów elektronicznych, instalowania i serwisowania urządzeń elektronicznych, posługiwania się oscyloskopami, miernikami cyfrowymi, komputerowymi systemami pomiarowymi oraz nowoczesnymi narzędziami do montażu elementów i układów elektronicznych. Zapoznaje się z wiedzą z zakresu elektronicznych układów analogowych i cyfrowych, urządzeń elektronicznych radiowo-telewizyjnych, montażu i konfigurowania sieci komputerowych oraz nowoczesnych systemów mikroprocesorowych. Zajęcia odbywają się w nowoczesnych salach lekcyjnych, pracowniach i własnych warsztatach na terenie szkoły. Uczniowie mogą brać udział w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych, których laureaci mają zapewnione indeksy wielu współorganizujących je wyższych uczelni.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w zakładach produkujących i serwisujących różnorakie urządzenia elektroniczne, w firmach montujących i konfigurujących sprzęt komputerowy oraz dostarczających usługi sieciowe. Mogą również szukać zatrudnienia w firmach wykonujących usługi pomiarowe. Podczas nauki istnieje możliwość ukończenia dodatkowego kursu w celu uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego SEP, niezbędnego do podjęcia pracy przy instalacjach i urządzeniach elektrycznych, co poszerza dodatkowo możliwości znalezienia pracy.

Po ukończeniu szkoły mogą założyć własną firmę oferującą usługi w zakresie montażu i serwisowania sprzętu komputerowego i sieci komputerowych.

Kwalifikacje dla zawodu technik elektronik:

– ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych.

– ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych.

Zawód technik elektryk 311303

Opis zawodu:

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji urządzeń ochrony odgromowej i środków ochrony przeciwpożarowej w obiektach budowlanych i sieciach elektroenergetycznych, wykonywania prac montażowych w układach automatyki, zabezpieczeń sygnalizacji i pomiarów, wykonywania napraw maszyn i urządzeń elektrycznych, przeprowadzania przeglądów i konserwacji maszyn elektrycznych oraz instalowania maszyn i urządzeń elektrycznych oraz coraz powszechniejszej w nowoczesnych urządzeniach elektrycznych energoelektroniki. Zajęcia praktyczne realizowane są w szkolnych warsztatach i pracowniach. Uczniowie mogą brać udział w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych, których laureaci mają zapewnione indeksy wielu współorganizujących je wyższych uczelni.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w zakładach energetycznych i elektrowniach, firmach zajmujących się wykonywaniem instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych oraz w firmach zajmujących się sprzedażą i serwisowaniem urządzeń elektrycznych i osprzętu elektrycznego. Podczas nauki istnieje możliwość ukończenia dodatkowego kursu w celu uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego SEP, niezbędnego do podjęcia pracy przy instalacjach i urządzeniach elektrycznych.

Po ukończeniu szkoły można założyć własną firmę wykonującą instalacje elektryczne w różnych obiektach.

Kwalifikacje dla zawodu technik elektryk:

– ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

– ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Zawód technik energetyk 311307

Opis zawodu:

Uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: nadzorowania przebiegu procesów energetycznych, prowadzenia gospodarki paliwowej, wodnej oraz oczyszczania spalin, nadzorowania i obsługiwania maszyn oraz urządzeń energetycznych, budowy i zasady działania konwencjonalnych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni, zagadnień związanych z odnawialnymi źródłami energii, eksploatacji maszyn i urządzeń związanych z wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej, przeprowadzania napraw i konserwacji maszyn i urządzeń energetycznych, użytkowania systemów informatycznych, automatyki przemysłowej i urządzeń pomiarowych.

Absolwenci kształcący się w zawodzie technik energetyk będą przygotowani do wykonywania wyżej wymienionych zadań oraz do organizowania procesu produkcji. W przyszłości mogą być zatrudnieni w przedsiębiorstwach branży energetycznej. W trakcie edukacji szkoła umożliwia uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego SEP, ułatwiającego podjęcie przyszłej pracy zawodowej. Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach kierunkowych i pokrewnych. Uczniowie mogą brać udział w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych, których laureaci mają zapewnione indeksy wielu wyższych uczelni.

Kwalifikacje dla zawodu technik energetyk:

– ELE.06. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych.

– ELE.07. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych.

Zawód technik informatyk 351203

Opis zawodu:

Wykształcenie techniczne nadal pozostaje atrakcyjne dla pracodawców i gwarantuje tym samym zatrudnienie. Odczuwa się coraz większy brak fachowców, posiadających gruntowne wykształcenie w branży informatycznej. Jeśli więc interesujesz się: komputerami, programowaniem, aplikacjami internetowymi, tworzeniem stron www oraz administrowaniem sieci – ten kierunek czeka właśnie na Ciebie. Uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania użytkowego i diagnostycznego, doboru i konfiguracji sprzętu i oprogramowania, obsługi urządzeń peryferyjnych, pracy przy projektowaniu, instalacji i konfiguracji sieci komputerowych, projektowania baz danych, tworzenia stron internetowych, programowania.

Absolwenci mogą pracować w specjalistycznych firmach informatycznych, działach obsługi informatycznej małych i dużych firm, ośrodkach obliczeniowych, firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania i sprzętu komputerowego, punktach serwisowych, firmach administrujących sieci komputerowe, sklepach komputerowych, działach obsługi informatycznej dowolnych przedsiębiorstw oraz jako informatycy prowadzący własną działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych. W trakcie edukacji szkoła umożliwia uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego SEP, niezbędnego do podjęcia przyszłej pracy. Uczniowie mogą brać udział w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych, których laureaci mają zapewnione indeksy wielu współorganizujących je wyższych uczelni.

Kwalifikacje dla zawodu technik informatyk:

– INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

– INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Zawód technik mechanik 311504

Opis zawodu:

Nauka obejmuje kształcenie polegające na teoretycznym i praktycznym przygotowaniu do zawodu mechanika, do obsługi nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz do wykonywania prac projektowych, produkcyjnych oraz remontowo-instalacyjnych maszyn i urządzeń technicznych. Uczniowie zdobywają w trakcie nauki umiejętności użytkowania programów do komputerowego wspomagania przygotowania produkcji w ramach zajęć w pracowni komputerowej wyposażonej w oprogramowanie wspierające procesy kreślenia i projektowania. Po zakończeniu kształcenia absolwenci potrafią: organizować i nadzorować produkcję, montaż, naprawę i konserwacje maszyn i urządzeń, a zwłaszcza: pomp i innych przenośników cieczy, sprężarek wszelkiego rodzaju, dmuchaw, pomp próżniowych i ssaw, wentylatorów i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, przekładni i sprzęgieł, napędów i zaworów, maszyn do formowania, dozować i konfekcjonować produkty, roboty, manipulatory i inne; uruchamiać, regulować i sprawdzać instalację elektryczną, aparaturę kontrolno-pomiarową maszyn i urządzeń; wykrywać i usuwać przyczyny awarii oraz uszkodzeń; wymieniać zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w maszynach i urządzeniach.

Absolwenci klasy w zawodzie technik mechanik będą przygotowani do wykonywania następujących zadań: wytwarzania części maszyn i urządzeń, dokonywania montażu, instalowania i obsługiwania maszyn i urządzeń, organizowania procesu produkcji.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych i stanowiskach nadzoru technicznego m.in. jako: organizatorzy przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, w zakładach produkcyjnych jako kontrolerzy jakości, instalatorzy i wprowadzający do eksploatacji maszyny i urządzenia mechaniczne, dozorujący pracę oraz konserwujący maszyny i urządzenia techniczne. Będą przygotowywani również do założenia własnej firmy oraz mogą kontynuować naukę na wyższych uczelniach.

Kwalifikacje dla zawodu technik mechanik:

– MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających.

– MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Zawód technik mechatronik 311410

Opis zawodu:

Mechatronika jest interdyscyplinarną dziedziną nauki i techniki zajmującą się problemami mechaniki, elektroniki, robotyki i informatyki. Jeśli interesujesz się techniką, fascynują Cię nowe technologie, to mechatronika jest tą dziedziną, którą powinieneś zgłębiać.

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z projektowaniem, obsługiwaniem urządzeń i systemów mechatronicznych, a zwłaszcza do projektowania, konstruowania, montażu, demontażu, programowania, użytkowania, diagnozowania oraz napraw urządzeń i systemów mechatronicznych.

Technik mechatronik może być zatrudniony w zakładach o zautomatyzowanym i  zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym oraz w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Technicy mechatronicy mogą być zatrudnieni na stanowiskach np.: konstruktora, technologa, mistrza, kierownika działu obsługi i napraw, specjalisty ds. zaopatrzenia, specjalisty ds. handlu sprzętem mechatronicznym, operatora i programisty CNC, diagnosty i serwisanta sprzętu mechatronicznego.

Kwalifikacje dla zawodu technik mechanik:

– ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.

– ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

Zawód technik ochrony środowiska 325511

Opis zawodu:

Głównym celem pracy technika ochrony środowiska jest ochrona elementów otoczenia przyrodniczego przed niekorzystnym wpływem skutków działalności człowieka. Nauka odbywa się w specjalistycznych pracowniach i salach lekcyjnych. Do zadań technika ochrony środowiska w specjalnościach: gospodarka odpadami oraz uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków należy prowadzenie eksploatacji obiektów, urządzeń i instalacji związanych ze składowaniem odpadów, uzdatnianiem wody, oczyszczaniem ścieków. Technicy ochrony środowiska kierują pracą brygad roboczych zajmujących się urządzaniem składowisk, ich eksploatacją zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami oraz zarządzeniami organów kontrolnych, kierują budową i utrzymaniem ujęć i instalacji oczyszczania ścieków, pracami pomiarowymi poziomu występujących zagrożeń np. hałasem, uczestniczą w opracowywaniu analiz ich uciążliwości dla środowiska i skutków dla zdrowia ludzi. Sprawują kontrolę nad prawidłową eksploatacją urządzeń i  instalacji redukujących poziom zagrożenia. Opracowują dane dla prognozowania zagrożeń, są odpowiedzialni za wykonanie decyzji organów administracyjnych i służb nadzoru w powierzonym im obszarze działania. Mogą sprawować funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach i urzędach powołanych do ochrony środowiska (w halach produkcyjnych, laboratoriach i biurach).

Absolwenci szkoły mogą kontynuować naukę na uczelniach wyższych lub znaleźć zatrudnienie w placówkach zajmujących się ochroną środowiska.

Kwalifikacja dla zawodu technik ochrony środowiska:

– CHM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska.

Zawód technik teleinformatyk 351103

Opis zawodu:

W trakcie nauki uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną w przygotowanych do tego celu salach dydaktycznych oraz umiejętności praktyczne w pracowniach specjalistycznych. Są one wyposażone w nowy sprzęt, oprogramowanie i oprzyrządowanie ułatwiające przyswajanie przez uczniów wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie: instalowania systemów operacyjnych i oprogramowania użytkowego i narzędziowego w komputerach, diagnozowania stanu technicznego komputerów, dokonywania przeglądów, napraw komputerów, modernizacji komputerów, budowania i konfiguracji sieci komputerowych.

Absolwenci szkoły mogą kontynuować naukę na uczelniach wyższych lub znaleźć zatrudnienie w zakładach branży teleinformatycznej. Podczas nauki istnieje możliwość ukończenia dodatkowego kursu w celu uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego SEP, niezbędnego do podjęcia pracy.

Kwalifikacje dla zawodu technik teleinformatyk:

– INF.07. Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi.

– INF.08. Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi.

 

Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe Technikum nr 17

  1. Sokolska 26, 40-086 Katowice

nr telefonu: 32 351 19 00

adres e-mail: sltzn@sltzn.katowice.pl

adres strony internetowej: http://www.sltzn.katowice.pl

Źródło: Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach