17 października 2022

Realizowanie przez różne podmioty kursów, w nazwie których organizator wykorzystuje słowo „kwalifikacyjny” – informacja dla nauczycieli

Szanowni Państwo,

w związku z wciąż docierającymi do Kuratorium Oświaty w Katowicach informacjami w sprawie organizowania przez różne podmioty kursów, w nazwie których organizator wykorzystuje słowo „kwalifikacyjny”, nawiązując do komunikatu opublikowanego na stronie Kuratorium 21 marca 2022 r., przypominam, że:

zgodnie z przepisami prawa pod pojęciem kursu kwalifikacyjnego dla nauczycieli należy rozumieć (…) kurs kwalifikacyjny z zakresu określonego przedmiotu, prowadzonych zajęć lub przygotowania pedagogicznego, organizowany zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, którego ukończenie umożliwia nauczycielowi posiadającemu poziom wykształcenia wymagany od nauczycieli danego typu szkoły lub placówki uzyskanie kwalifikacji do nauczania przedmiotu, prowadzenia zajęć lub przygotowania pedagogicznego. [1]

Kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli mogą być prowadzone tylko i wyłącznie przez placówki doskonalenia nauczycieli co do zasady posiadające tzw. pełną akredytację właściwego kuratora oświaty (po uzyskaniu zgody kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę placówki). [2] Wyjątek stanowią jedynie publiczne placówki doskonalenia nauczycieli prowadzone przez właściwych ministrów. [3]

Rodzaje kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli, zostały wymienione w rozporządzeniu w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Są to:

1) kursy kwalifikacyjne, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, w zakresie:

  1. przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu,
  2. pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu,
  3. wychowania do życia w rodzinie;

2) kursy kwalifikacyjne z zakresu zarządzania oświatą, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 oraz w przepisach w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek. [4]

Przepisy prawa nie dają podstaw na realizowanie jakichkolwiek innych kursów kwalifikacyjnych niż wyżej wymienione, który umożliwiłyby nauczycielowi uzyskanie kwalifikacji, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289 ze zm.).

Należy także pamiętać, że każdy uczestnik kursu kwalifikacyjnego dla nauczycieli po jego ukończeniu otrzymuje świadectwo (nie zaświadczenie), którego wzór określa załącznik do rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. [5]

 

Źródła prawa:

[1] § 2 pkt 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289 ze zm.)

[2] § 21 ust. 1 w związku z ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045 ze zm.)

[3] § 21 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045 ze zm.)

[4] § 21 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045 ze zm.)

[5] § 21 ust. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045 ze zm.)