5 października 2022

Wyjaśnienia Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczące konieczności zmian w statutach i zgłoszeniach do ewidencji przez niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe oraz niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego


Zgodnie z pismem Ministerstwa Edukacji i Nauki DSKKZ-WKD.424.41.2022.JN z 28 września 2022 roku Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, co następuje.

W związku z wejściem w życie (27 maja 2022 r.[1]) ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw[2] (dalej ustawa z 12 maja 2022 r.), zmieniającej m.in. treść art. 168 i art. 172 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe[3] (dalej: ustawa Prawo oświatowe), ustawodawca zobowiązał (art. 38) niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe oraz niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (dalej: placówka) do wprowadzenia do 31 sierpnia 2022 r. zmian w przyjętych i funkcjonujących statutach tych szkół i placówek.

Statut, oprócz dotychczasowych regulacji, powinien określać dodatkowo: rodzaj placówki, poszczególne formy pozaszkolne, o których mowa w art. 117 ust. 1a ustawy Prawo oświatowe, prowadzone przez szkołę lub placówkę oraz zasady przyjmowania słuchaczy na kwalifikacyjny kurs zawodowy, o ile taki jest prowadzony przez szkołę lub placówkę.

Zmiany wprowadzone do art. 168 ustawy Prawo oświatowe dotyczą zgłoszenia składanego przez osobę prawną lub osobę fizyczną po 27 maja 2022 r. (po raz pierwszy) oraz tych niepublicznych szkół i niepublicznych placówek, które posiadają już wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, o której mowa w art. 168 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, i które zgodnie z art. 168 ust. 13 ustawy Prawo oświatowe zgłaszają inne, niż wprowadzone ustawą z 12 maja 2022 r., zmiany w złożonym wcześniej zgłoszeniu, na podstawie którego uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w art. 168 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe.

W związku ze zmianą treści art. 168 ustawy Prawo oświatowe, ustawodawca nie zawarł w ustawie z 12 maja 2022 r. przepisu obligującego już funkcjonujące niepubliczne szkoły i niepubliczne placówki do zmiany złożonych zgłoszeń, na podstawie których uzyskały one wpis do wykazu niepublicznych szkół i placówek.

Niemniej jednak, jeżeli wcześniej złożone zgłoszenie wymaga zmiany danych w nim zawartych to należy zastosować procedurę wynikającą z art. 168 ust. 13 ustawy Prawo oświatowe. Oznacza to, że osoba prowadząca szkołę lub placówkę powinna do organu ewidencyjnego złożyć ponowne zgłoszenie zawierające informacje i dokumenty określone w art. 168 ust. 4-7a ustawy Prawo oświatowe.

[1] Z wyjątkiem art. 5 pkt 3, 7-13 i 16 oraz art. 34, które weszły  w życie 1 września 2022 r.

[2] Dz. U. poz. 1116.

[3] Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.


Opracowano na podstawie informacji przekazanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki