10 sierpnia 2023

Informacja dotycząca akredytacji kuratora oświaty na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych przyznanych przed 1 września 2019 roku


Szanowni Państwo,

Kuratorium Oświaty w Katowicach przypomina, że zgodnie z art. 103 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, ze zm.):

  • akredytacja kuratora oświaty przyznana przed dniem 1 września 2019 r. na podstawie art. 118 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 [tj. ustawy Prawo oświatowe w brzmieniu obowiązującym przed 1.09.2019 r.], zachowuje moc do zakończenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.
  • akredytacja przyznana przez kuratora oświaty przed dniem 1 września 2017 r. na podstawie art. 68b ust. 2 ustawy zmienianej w art. 2 [tj. ustawy o systemie oświaty], w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., zachowuje moc do dnia zakończenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.

W przypadku ośrodków szkolenia kierowców oraz wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w sprawie spełnienia warunków, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 622 ze zm.) z dniem 4 listopada 2021 r. (z mocą od 1 września 2021 r.) wszedł w życie art. 33 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1997 ze zm.) w brzmieniu: Przedsiębiorcę posiadającego w dniu 31 sierpnia 2021 r. poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C i D, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4, oraz wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, posiadających w dniu 31 sierpnia 2021 r. akredytację kuratora oświaty, o której mowa w art. 118 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, uznaje się za spełniających warunek, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 4, do dnia 31 sierpnia 2024 r.

Jednocześnie informuję, że akredytacja kuratora oświaty na kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej przyznawana jest na podstawie nowych przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 900).

Szczegółowe informacje dotyczące procedury uzyskania akredytacji na kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej znajdują się w karcie informacyjnej nr 32, zamieszczonej na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach www.kuratorium.katowice.pl w zakładce Załatwianie spraw » Karty informacyjne o sposobie załatwiania spraw.