Kategoria: Akredytacja kształcenia ustawicznego

23 kwietnia 2024

Informacja dotycząca akredytacji kuratora oświaty na prowadzone kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej

Akredytację na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej, o której mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1-4 oraz w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w drodze decyzji administracyjnej, przyznaje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej na okres 5 […]

28 grudnia 2023

Informacja o wysokości opłaty wnoszonej w 2024 roku przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej

21 grudnia 2023 roku pismem DSKKZ-WKD.4220.1.2023.SD Minister Edukacji ustaliła wysokość opłaty wnoszonej w 2024 roku przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej.

10 sierpnia 2023

Informacja dotycząca akredytacji kuratora oświaty na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych przyznanych przed 1 września 2019 roku

Szanowni Państwo, Kuratorium Oświaty w Katowicach przypomina, że zgodnie z art. 103 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, ze zm.): akredytacja kuratora oświaty przyznana przed dniem 1 września 2019 r. na podstawie art. 118 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 […]

18 listopada 2021

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym – informacja dla ośrodków szkolenia kierowców w sprawie spełnienia warunków, o których mowa w art.31a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2021r. poz.1212)

Z dniem 4 listopada 2021 r. (z mocą od 1 września 2021 r.) wszedł z życie art. 33 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz.1997) w brzmieniu: Przedsiębiorcę posiadającego w dniu 31sierpnia 2021 r. poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań w […]